Tematyka badań naukowych prowadzonych w Instytucie Filologii Polskiej:

 • Synchroniczny i diachroniczny opis języka polskiego w jego odmianach (ogólnych i regionalnych), stylach i gatunkach (problematyka historycznojęzykowa, dialektologiczna, genologiczna, medialna, onomastyczna)
 • Style i odmiany języka polskiego w aspekcie synchronicznym i diachronicznym, analiza dyskursu
 • Dzieje myśli językoznawczej
 • Semantyka lingwistyczna – językowy obraz świata w języku ogólnym i w tekstach artystycznych
 • Pragmatyka lingwistyczna – perswazja i manipulacja w języku mediów, język reklamy
 • Problematyka genologiczna (badanie użytkowych gatunków tekstu)
 • Seksizm językowy (kwestia zróżnicowanego traktowania obu płci zakodowanego w strukturze języka; asymetrie rodzajowo-płciowe)
 • Dzieje myśli językoznawczej
 • Interpretacja świata w języku
 • Współczesna polszczyzna w aspekcie strukturalnym, semantycznym i pragmatycznym
 • Teksty ustne (ogólnopolskie i ludowe)
 • Język pisarzy
 • Język regionu w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, w tym: problematyka badawcza pogranicza językowego, kulturowa wartość słownictwa, tradycja i współczesność w mowie mieszkańców wsi, dziedzictwo językowe regionu, pieśń ludowa jako nośnik wartości
 • Onomastyka uzualna i literacka – nazewnictwo polskich powieści fantastycznych, przekazy językowe w przestrzeni miasta, reklama uliczna
 • Teoretyczne i praktyczne problemy i aspekty genologii – gatunki prasowe i użytkowe, zagadnienia językowego i stylistycznego kształtu komunikatów prasowych i religijnych.
 • Tekst jako jednostka języka i komunikacji
 • Język dziecka
 • Etykieta językowa
 • Historia mówiona
 • Semantyka słownictwa nazywającego stosunek Polaków do ojczyzny i narodu
 • Kategoria PODMIOTU w języku polskim
 • Kategoria ILOŚCI w języku polskim
 • CZAS jako kategoria językowo-kulturowa
 • Etnolingwistyka polska na tle słowiańskim
 • Stereotypy i wartości w językowym obrazie świata
 • Lubelskie pieśni ludowe
 • Językowe problemy organizacji tekstu artystycznego Metafory metatekstowe
 • Język twórczości Ryszarda Kapuścińskiego
 • Alternatywne sposoby kształtowania obrazu świata w systemie językowym i tekstach
 • Literatura a ideologia
 • Przemiany formy powieściowej
 • Retoryka i retoryczność tekstów literackich i pozaliterackich
 • Dzieje teatru i dramatu
 • Dramat i teatr najnowszy i jego przemiany. Dzieje teatru lubelskiego
 • Przemiany formy poetyckiej i powieściowej
 • Pogranicza literatury i sztuki
 • Folklor i literatura a etniczność – perspektywa polska, ogólnosłowiańska i amerykańska
 • Literacko-kulturowe aspekty regionalizmu: perspektywa polska, ogólnosłowiańska, europejska i amerykańska
 • Kultura literacka, religijna, okolicznościowa okresu staropolskiego
 • Edytorstwo dzieł staropolskich i informacja bibliograficzna
 • Recepcja romantyzmu
 • Romantyzm Zygmunta Krasińskiego
 • Badanie procesów historycznoliterackich i krytycznoliterackich w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski
 • Badania z zakresu literatury, publicystyki, historii prasy i kultury II połowy XIX i XX wieku
 • Obrazy kultury polskiej w literaturze XVIII, XIX i XX wieku
 • Krytyka literacka pierwszej XVIII, XIX i XX wieku.
 • Etniczność i tożsamość w literacko-kulturowych konfiguracjach regionalistycznych w Polsce i w diasporze
 • Obrazy kultury polskiej w literaturze XVIII i XIX wieku
 • Krytyka literacka pierwszej połowy XIX wieku
 • Dramat polski przełomu XVIII i XIX wieku
 • Proza i poezja pozytywizmu i Młodej Polski
 • Proza niefikcjonalna XIX i XX wieku
 • Badania nad poezją i prozą polską po 1918 roku (Wewnętrzne związki w obrębie polskiej prozy nowoczesnej; Literatura polska w USA – debiuty powojenne; Funkcjonowanie życia literackiego w Polsce w ostatnich latach; Utopie w nowoczesnej literaturze polskiej; Poezja polska po roku 1989)
 • Główne tendencje w literaturze 1989-2009
 • Literatura współczesna wobec romantyzmu
 • Żywotność kultury antycznej we współczesnej prozie polskiej
 • Funkcjonowanie życia literackiego w Polsce w ostatnich latach
 • Wewnętrzne związki w obrębie prozy nowoczesnej
 • Literatura polska w USA – debiuty powojenne
 • Fantastyka w kulturze i literaturze XIX-XXI wieku
 • Modernizm filmowy
 • Utopie w nowoczesnej literaturze polskiej
 • Twórczość Stanisława Piętaka w kontekście poezji nowoczesnej i awangardowej
 • Wyczerpanie i odmowa – Polska proza wobec wyzwań późnej nowoczesności
 • Proza dokumentarna XIX i XX wieku
 • Życie teatralne i artystyczne Lublina
 • Kultura literacka Lubelszczyzny
 • Teoria i praktyka edukacji polonistycznej na wszystkich poziomach kształcenia
 • Wpływ kultury masowej na jakość i treści kształcenia polonistycznego
 • Badania nad wybranymi aspektami kształcenia nauczycieli
 • Praktyki pedagogiczne
 • Kategoria przestrzeni w edukacji
 • Świadomość i język uczniów wszystkich poziomów kształcenia
 • Teoria i praktyka edukacji polonistycznej na wszystkich poziomach kształcenia