Program Erasmus+ rekrutacja on-line

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie wymiany studenckiej Erasmus+.

W roku akademickim 2021/22 można studiować na Węgrzech, w Czechach, Niemczech, Rumunii i na Litwie. W programie mogą uczestniczyć poloniści i e-edytorzy.

 Jak ubiegać się o wyjazd?

 1. Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami UMCS bez względu na obywatelstwo,
 2. W okresie studiów za granicą, studenci nie mogą być na urlopie dziekańskim lub być inaczej urlopowani,
 3. Kandydaci powinni mieć średnią minimum: 3,7 za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów. Studenci I roku  II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów,
 4. Kandydaci muszą znać na poziomie zaawansowanym język, w którym będą odbywali studia na uczelni przyjmującej,
 5. Kandydaci muszą spełniać pozostałe kryteria formalne opisane w ww. Zasadach realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia  i na stronach: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/. Zgodnie z zasadami Programu Erasmus+ uprawnione są wyjazdy od II roku studiów I stopnia. Możliwy jest udział w programie studentów, którzy wcześniej korzystali z wyjazdów w ramach Programu Erasmus (patrz punkty 4 i 5 ww. Zasad realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia).

Jak przebiega rekrutacja?

Rekrutacja odbędzie się na podstawie oceny kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do Wydziałowej lub Instytutowej Komisji Kwalifikacyjnej w formie on – line. Adres sekretariatu IFP: ifpumcs@poczta.umcs.lublin.pl. Dokumenty proszę wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną. W nagłówku należy podać adres e-mail.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 1. list motywacyjny (skierowany do Wydziałowej lub Instytutowej Komisji Kwalifikacyjnej/ Komisji Kwalifikacyjnej w Katedrze), uwzględniający nazwę uczelni, w której kandydat chciałby odbywać studia (I wybór, ewentualnie II wybór), planowany termin odbycia studiów, wykaz przedmiotów, jakie chciałby zrealizować na uczelni przyjmującej (oraz jeśli dotyczy informacje o posiadaniu prawa do stypendium socjalnego na UMCS w semestrze bieżącym),
 2. zaświadczenie ze średnią ocen za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów wydane przez dziekanat (studenci – kandydaci z  I roku  II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów),
 3. zaświadczenie o znajomości języka obcego z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS), niewymagane dla studentów filologii obcych. Znajomość właściwego języka obcego studentów, którzy nie przedstawią takiego zaświadczenia będzie oceniana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym.

Gdzie i kiedy?

Dokumenty należy przeysłać na adres Sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej  do 15 kwietnia 2021 r.: ifpumcs@poczta.umcs.lublin.pl.

Kwalifikacje kandydatów odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021r. on-line lub w  pokoju  nr 225 NH.

Skontaktuj się z koordynatorem Erasmus+: prof. dr hab. Dariusz Chemperek, adres: chemperek@onet.pl lub dariusz.chemperek@poczta.umcs.lublin.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmie przyjmująca uczelnia zagraniczna, do której student zostanie zakwalifikowany przez UMCS. 

Procedura odwoławcza:
Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. Podania należy kierować do Dziekana Wydziału.

Informacji o ww. uczelniach zagranicznych, procedurach aplikacyjnych i programie studiów należy szukać na stronach internetowych tych uczelni. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd w ramach programu Erasmus+ należy niezwłocznie zgłosić się do Biura Programu Erasmus UMCS - DS Grześ, ul. Langiewicza 24, pok. 27, tel. 815375410.

 

  Archiwum ogłoszeń IFP

  Data dodania
  22 marca 2021