Architektura informacji - nowy kierunek od roku ak. 2016/2017

Trwa rejestracja na stacjonarne studia I stopnia na nowym kierunku - architektura informacji - prowadzonym na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2016/2017 przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS.

Program kierunku Architektura informacji opiera się przede wszystkim na praktycznych aspektach dotyczących tworzenia, przetwarzania i zarządzania zasobami informacyjnymi (IRM - Information Resource Management). Kierunek otwiera drogę do poznania cyfrowego świata, zrozumienia postępującego procesu wirtualizacji rzeczywistości, uczy jak trafnie rozpoznawać, definiować, analizować i prognozować procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym społeczeństwie i gospodarce, zarówno w przestrzeni realnej, jak i wirtualnej. Program jest zgodny ze strategią rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wpisuje się w projekty realizowane w ramach innowacyjnej gospodarki (np. Polska Cyfrowa, Digitalizacja Dziedzictwa Kulturowego).

Absolwent kierunku posiadać będzie ogólną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, uzupełnioną o elementy wiedzy z nauk społecznych stanowiących podstawę dla podejmowania praktycznych działań, odnoszących się do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy. W szczególności uzyskuje wiedzę z zakresu architektury informacji, informatologii i komunikacji wizualnej.

Posługiwać się będzie umiejętnościami:

  • projektowania przestrzeni informacyjnych poprzez zastosowanie m.in.: analizy, selekcji i organizacji informacji na podstawie cech formalnych i treściowych, opracowywania systemów wyszukiwawczych,
  • projektowania funkcjonalnego, estetycznego i atrakcyjnego graficznie komunikatu wizualnego dla mediów tradycyjnych i cyfrowych,
  • prowadzenia badań i analiz w zakresie jakości systemów i środowisk informacyjnych, znajdujących się w przestrzeni cyfrowej i rzeczywistej.

Studentom proponowany będzie jeden z trzech bloków przedmiotów specjalistycznych:

  • Publikowanie cyfrowe i sieciowe,
  • Architektura systemów informacyjnych,
  • Architektura bibliotecznej przestrzeni informacyjnej.

Studia przygotowują do kontynuacji nauki na studiach II stopnia, prowadzonych na kierunkach humanistycznych i pokrewnych, tak przez uczelnie krajowe jak i zagraniczne.

Zachęcamy do poznania pełnego opisu kierunku, specjalności, sylwetki absolwenta i możliwości zatrudnienia w Internetowej Rejestracji Kandydatów kliknięcie spowoduje otwarcie IRK w nowej karcie


Źródło informacji: Kandydat

 

    Aktualności