Architektura informacji, II stopień

 

Nazwa kierunku

Architektura informacji, II stopień

Specjalności

-

Język wykładowy

polski

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Studia nawiązują do światowych wzorców kształcenia w zakresie architektury informacji rozumianej jako zbiór wiedzy i kompetencji dotyczących generowania, gromadzenia, przechowywania, dystrybucji i wykorzystywania informacji w postaci cyfrowej, w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Ich oryginalność i innowacyjność polega m.in. na zaadresowaniu studiów do osób gotowych twórczo łączyć wiedzę i umiejętności humanistyczne i społeczne z kompetencjami cyfrowymi.

Ich unikatowość zawiera się w ich ukierunkowaniu nie tylko na praktyczne, ale też teoretyczne aspekty dotyczące tworzenia i zarządzania zasobami informacyjnymi (IRM - Information Resorce Management), z uwzględnieniem kwestii ekonomii i ekologii informacji, biznesu informacyjnego. Kładzie się w nich nacisk na problematykę użyteczności systemów informacyjnych oraz projektowania zorientowanego na użytkownika.

Efekty uczenia się uwzględniają innowacyjne treści, umożliwiające studentom zdobycie i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie m.in. architektury informacji przekazów medialnych, systemów identyfikacji wizualnej, systemów informacyjnych i komunikacyjnych w organizacjach, marketingu usług informacyjnych, grafiki informacyjnej, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnieniami związanymi z problemami badawczymi nauki o informacji.

Kształcenie dostosowane jest do potrzeb aktywnie zmieniającego się społeczeństwa informacji i wymogów rynku pracy, stąd w programie położono nacisk na kształcenie pożądanych kompetencji i umiejętności przygotowujących studentów nie tylko do pracy, ale też do samodzielnego pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy tak, aby w połączeniu z nabytymi umiejętnościami praktycznymi mogli elastycznie reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku pracy, a po ukończeniu studiów podejmować działalność naukową.

Absolwenci są przygotowani do pracy m.in. winstytucjach społecznych, politycznych, fundacjach, stowarzyszeniach oraz innych organizacjach zajmujących się planowaniem i realizowaniem polityki informacyjnej, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji; repozytoriach cyfrowych; firmach gromadzących i przetwarzających informację; jednostkach administracji publicznej i państwowej; placówkach informacyjnych; portalach i serwisach internetowych, mediach społecznościowych, firmach zajmujących się analizą mediów i Internetu, a także prowadzenia własnej działalności na rynku usług informacyjnych.

Na kierunku stosowane są innowacyjne metody nauczania, które nakierowane są na interaktywne pozyskiwanie informacji w zasobach sieci, opcjonalnie uzupełniane materiałami pomocniczymi.

Kształcenie realizowane jest w oparciu o nowoczesne zaplecze badawcze i dydaktyczne, przede wszystkim o Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji, które dysponuje nowoczesnym sprzętem i narzędziami badawczymi. 

Wymiany międzynarodowe dla studentów

Erasmus+

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku może zajmować się projektowaniem, budowaniem różnych systemów informacyjnych (np. serwisów i portali internetowych, systemów baz danych, aplikacji itp.) i zarządzaniem nimi. Z dyplomem architekta informacji możesz zajmować się także UX designem, mediami społecznościowymi czy e-marketingiem. Wachlarz możliwości jest szeroki, a wraz z szybkim rozwojem technologii cyfrowych cały czas pojawiają się nowe.

Uprawnienia zawodowe

 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Instytucje kultury, instytucje administracji samorządowej i państwowej, instytucje edukacyjne, media, biznes, wydawnictwa, repozytoria i archiwa cyfrowe

Jednostka prowadząca

Wydział Filologiczny UMCS

Opiekun kierunku

prof. dr hab. Maria Juda

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr Iwona Tsanev

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Tatsiana Lakhmitskaya

 

Dodatkowe informacje (linki)

Facebook:
https://www.facebook.com/ArchitekturaInformacji.UMCS

Instagram:
https://www.instagram.com/ai_umcs

Twitter:
https://twitter.com/ai_umcs

Facebook Koła Naukowego Architektów Informacji:
https://www.facebook.com/knaiumcs

 

Program studiów

Od roku akad. 2019/2020:

 

Od roku akad. 2022/2023: