Archeologiczna monografia dra Tomasza Dzieńkowskiego z IA UMCS

Z przyjemnością informujemy, iż właśnie ukazała się archeologiczna monografia autorstwa dr. Tomasza Dzieńkowskiego z Instytutu Archeologii UMCS. Publikacja Early Medieval Settlement in the Chełm Land / Wczesnośredniowieczne osadnictwo ziemi chełmskiej została wydana w prestiżowej serii U ŹRÓDEŁ EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / FRÜHZEIT OSTMITTELEUROPAS redagowanej przez prof. Matthiasa Hardta i Marcina Wołoszyna.

Głównym „bohaterem” książki uczyniono źródła archeologiczne z VI-XIII w., a więc grody, osady, cmentarzyska i zabytki ruchome, pozyskane z badań wykopaliskowych prowadzonych na stanowiskach zlokalizowanych w obrębie historycznej ziemi chełmskiej. Znaczenie naukowe publikacji najlepiej opisują słowa prof. Andrzeja Buko ze wstępu: - Monografia Tomasza Dzieńkowskiego ma dla ziemi chełmskiej i szerzej – archeologii wczesnego średniowiecza ziem polskich znaczenie szczególne. Dotyczy bowiem procesów osadniczych w szerokiej perspektywie czasowej, bo niemal całego okresu średniowiecza. Po raz pierwszy w przypadku tego regionu otrzymaliśmy pełne opracowanie wyników badań archeologicznych ostatniego ćwierćwiecza, w tym wielu lat intensywnych wykopalisk prowadzonych przez Autora. Pozyskujemy zatem relację o wynikach tych przedsięwzięć niejako „z pierwszej ręki”.

Monografia została wydana w dwóch językach – angielskim i polskim. Liczy 720 stron, na które składają się: tekst główny i katalog stanowisk zilustrowane bogatym materiałem ilustracyjnym (281 rycin) oraz bibliografia i indeks. Wydanie drukiem monografii było możliwe dzięki współpracy kilku instytucji: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Leipzig; Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa; Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Panu dr. Tomaszowi Dzieńkowskiemu składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy do zapoznania się z zawartością tej niezwykłej monografii.

    Aktualności

    Data dodania
    27 kwietnia 2022