Animacja kultury

Animacja kultury

Kierunek studiów: ANIMACJA KULTURY
studia I i II stopnia – stacjonarne

W Polsce działa wiele publicznych instytucji i placówek kultury oraz wiele stowarzyszeń społeczno-kulturalnych i fundacji nastawionych na inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej w różnych dziedzinach. Ponadto powstaje coraz więcej prywatnych agencji, biur i galerii, które prowadzą działalność kulturalną. Od wszystkich osób zatrudnionych w tych instytucjach i placówkach wymaga się dziś gruntownego wykształcenia z zakresu orientacji w zagadnieniach wychowania i kultury współczesnej, dobrego przygotowania do samodzielnego kreowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz wysokich kwalifikacji menedżerskich i operatywności w pozyskiwaniu środków finansowych. Poza tym bardzo często wymagane jest przygotowanie zawodowe do prowadzenia zajęć z wybranej dziedziny kultury w zespołach, kołach zainteresowań, klubach itp. Niekorzystny stan uczestnictwa kulturalnego różnych grup wiekowych stawia przed tymi pracownikami dodatkowe wymogi posiadania umiejętności prowadzenia działań animacyjnych, tj. inspirowania, pobudzania, wspierania aktywności kulturalnej grup ludzkich i środowisk lokalnych.

Animacja kultury jest kierunkiem o profilu praktycznym. Program studiów skoncentrowany jest na edukacji w zakresie animacji kultury i zarządzania działalnością kulturalną oraz praktycznym przygotowaniu w obszarze wybranej dziedziny kultury.

Absolwent kierunku animacja kultury będzie mógł podejmować pracę przede wszystkim w:

 • urzędach administracji państwowej i samo-rządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną;
 • państwowych instytucjach kultury (wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe itd.);
 • placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe); fundacjach kulturalnych, organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, towarzystwach regionalnych;
 • prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.;
 • samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych;
 • innych instytucjach publicznych i firmach prywatnych, w których istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną.

Absolwent kierunku animacja kultury będzie przygotowany do pracy w już istniejących instytucjach i placówkach kultury, tworzenia placówek, organizacji i firm prywatnych zajmujących się działalnością kulturalną i podejmowania w nich pracy, a także do pracy w charakterze animatora tańca i teatru lub fotografii i filmu  w różnych typach instytucji. Absolwent przygotowywany będzie równolegle do pracy na różnych stanowiskach, istniejących w rozmaitych strukturach organizacyjnych (państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych).

 

Studia I stopnia stacjonarne:

O przyjęcie na stacjonarne studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, uzyskane w trybie egzaminu maturalnego – „nowa matura” lub egzaminu dojrzałości – „stara matura”.

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia:

 • Język polski – waga 0,5 (maksymalnie 100 pkt.)
 • Język obcy nowożytny – waga 0,25 (maks. 50 pkt.)
 • Kryterium dodatkowe – waga 0,25 (maks. 50 pkt.):

Dokumentacja uczestnictwa kandydata w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych związanych z działalnością kulturalną; dyplomy, zaświadczenia, nagrody z własnej aktywności twórczej kandydata; udokumentowane zaangażowanie kandydata w działalność społeczną i kulturalną (samorząd szkolny, wolontariat itp.); zaświadczenia o uczestnictwie kandydata w konkursach, festiwalach, przeglądach artystycznych itp. Informacje o udziale kandydata w różnorodnych formach prezentacji twórczości własnej - również w postaci publikacji w czasopismach, wydawnictwach okazjonalnych lub prezentacji w innych mediach (telewizji, radio, Internecie itp.).

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

 

W ramach kierunku planowane jest uruchomienie 2 specjalności:

 • specjalność multimedialna (w ramach specjalności będą realizowane przedmioty takie, jak: wiedza o fotografii, wiedza o filmie, reżyseria filmowa, techniki filmowe, techniki fotograficzne, sztuki wizualne, estetyka fotografii, kompozycja obrazu, wystawiennictwo, grafika komputerowa i podstawy DTP, techniki multimedialne, metodyka prowadzenia zajęć fotograficznych, metodyka prowadzenia zajęć filmowych, projekt multimedialny);
 • specjalność sceniczna (w ramach specjalności będą realizowane przedmioty takie, jak: wiedza o teatrze, wiedza o tańcu, reżyseria teatralna, techniki teatralne, techniki taneczne, rytmika z umuzykalnieniem, choreografia, ruch sceniczny, muzyka w formach teatralnych, scenografia, techniki kabaretowe, metodyka prowadzenia zajęć teatralnych, metodyka prowadzenia zajęć tanecznych, projekt sceniczny).

Wybór specjalności  będzie dokonywany w trakcie pierwszego semestru na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Możliwości rozwoju

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST,ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału

 

Dodatkowe informacje:

Kierunek jest prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl

 

Studia II stopnia stacjonarne

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku: animacja kultury oraz kierunkach pokrewnych, tj. pedagogika o specjalnościach: animator i menedżer kultury, animacja społeczno-kulturalna, pedagogika kulturoznawcza, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna oraz zbliżone.

Studia drugiego stopnia na kierunku Animacja kultury są bezpośrednią kontynuacją i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów studiów licencjackich kierunku Animacja kultury oraz kierunków pokrewnych (Pedagogika o specjalnościach: Animator i menedżer kultury, Animacja społeczno-kulturalna; Pedagogika kulturoznawcza; Kulturoznawstwo; Edukacja artystyczna  oraz zbliżone).

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Animacja kultury posiada gruntowne i uzupełnione do poziomu magisterskiego wykształcenie przygotowujące do pracy w już istniejących instytucjach i placówkach kultury oraz tworzenia organizacji i firm prywatnych zajmujących się działalnością kulturalną. W toku studiów uzyskuje również bogatą wiedzę na temat funkcjonowania Polski we Wspólnocie Europejskiej, polityki kulturalnej Unii oraz problematyki wykorzystywania różnych form finansowania działalności kulturalnej.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Animacja kultury będzie posiadał przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Możliwości rozwoju

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST,ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału

 

Dodatkowe informacje:

Kierunek jest prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl