Akty prawne

WSZYSTKIE AKTY PRAWNE WYDAWANE W UMCS SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE GŁÓWNEJ W ZAKŁADCE "AKTY PRAWNE".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr XXV – 16.12/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia  27 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku: Rusycystyka - studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2022/2023

ZARZĄDZENIE Nr 44/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad kwalifikowania obywateli Ukrainy na studia prowadzone w języku obcym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ZARZĄDZENIE Nr 41/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 kwietnia 2022  r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku akademickim 2022/2023

ZARZĄDZENIE Nr 33/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii

 ZARZĄDZENIE Nr 31/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zasad kwalifikowania obywateli Ukrainy na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

UCHWAŁA Nr XXV – 15.14/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV – 9.27/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2022/2023

UCHWAŁA Nr XXV – 15.6/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku: Architektura informacji – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2022/2023

PISMO OKÓLNE Nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023

UCHWAŁA Nr XXV – 14.15/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV – 9.27/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2022/2023

UCHWAŁA Nr XXV – 14.10/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV – 29.20/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia  25 września 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przyporządkowania do dyscyplin naukowych kierunków prowadzonych na Wydziale Humanistycznym rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

UCHWAŁA Nr XXV – 14.5/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku: E-edytorstwo i techniki redakcyjne – studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonych na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2022/2023

UCHWAŁA Nr XXV – 14.4/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku: Technologie cyfrowe w animacji kultury – studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzonego na Wydziale Filologicznym dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023 

ZARZĄDZENIE Nr 16/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 luty 2022 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym stacjonarnych  studiów drugiego stopnia na kierunku: E-edytorstwo i techniki redakcyjne o profilu ogólnoakademickim prowadzonych od roku akademickiego 2022/2023 

 ZARZĄDZENIE Nr 14/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii

UCHWAŁA Nr XXV – 13.25/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV – 29.20/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia  25 września 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przyporządkowania do dyscyplin naukowych kierunków prowadzonych na Wydziale Humanistycznym rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 

ZARZĄDZENIE Nr 103/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 29 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 2021-2022

ZARZĄDZENIE Nr 102/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 29 listopada 2021 r. w sprawie organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej