Sprawozdanie ze spotkania Rady Programowej Forum Kultury Studenckiej (online)

W dniu 28 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie Rady Programowej projektu Forum Kultury Studenckiej. Z uwagi na obecny stan zagrożenia epidemiologicznego spotkanie miało miejsce online, za pośrednictwem internetowej platformy Zoom.

Łączenie zrealizowane zostało ze studia Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie dzięki organizatorom: JM Rektorowi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, prof. dr hab. Radosławowi Dobrowolskiemu i p.o. Dyrektora ACK UMCS Chatka Żaka, Izabeli Pastuszko, pomysłodawczyni Forum Kultury Studenckiej oraz Zespołowi Realizacji i Techniki ACK UMCS Chatka Żaka.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki ­– Podsekretarz Stanu, dr Anna Budzanowska, a także Zastępca Dyrektora Biura Programów Naukowych i Inwestycji, Beata Pukas-Turek oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa – Mateusz Adamkowski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, prof. Rafał Wiśniewski.

W spotkaniu wzięli również udział Państwo Rektorzy i Prorektorzy uczelni wyższych, posiadających w swoich strukturach akademickie jednostki kultury:

 • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, JM Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Przewodniczący KRASP,
 • Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku,
 • Prof. dr hab. Stanisław Głuszek, JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM, JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczwgo w Poznaniu,
 • Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 • Prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, Prorektor ds. Studiów, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
 • Dr hab. inż. Izabela Major, prof. PCz, Prorektor ds. nauczania, Politechniki Częstochowskiej,
 • Dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. ucz., Prorektor ds. studenckich, Politechniki Łódzkiej,
 • Prof. dr hab. Beata Przyborowska, Prorektor ds. studenckich, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

oraz Mateusz Grochowski, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Na spotkaniu zostały poruszone kwestie dotyczące m.in. podstaw prawnych rozwoju kultury studenckiej w Polsce, a także trudności i wyzwań z nim związanych, możliwości wsparcia działań realizowanych w ramach projektu oraz zakres przyszłych prac zespołu ds. opracowania rozwiązań systemowych dla rozwoju kultury studenckiej w Polsce. Podsumowane zostały również dotychczasowe działania podjęte w toku realizacji projektu Forum Kultury Studenckiej w tym badania pn. Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce oraz planowane zadania w 2021 roku. Podczas dyskusji rozważania oscylowały wokół miejsca kultury studenckiej w kulturze polskiej oraz wyzwania, które przed nią stoją.

Zauważona została również potrzeba wsparcia kultury studenckiej zarówno ze strony Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Spotkanie zaowocowało deklaracjami współpracy i wsparcia w rozwoju kultury studenckiej zarówno z poziomu szkół wyższych jak i obydwu resortów.

Kultura studencka jest bezsprzecznie ważnym tematem do dalszych rozważań. Pierwsze spotkanie tak znamienitego grona przedstawicieli obydwu Ministerstw oraz środowiska akademickiego stało się tego potwierdzeniem.

  Aktualności

  Autor
  Agnieszka Bąk
  Data dodania
  29 stycznia 2021