Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości

Instytut Kulturoznawstwa Instytut Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie przy współudziale Stowarzyszenia Twórców Ludowych zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości, dedykowanej Profesorowi Janowi Adamowskiemu w roku jubileuszuLublin, UMCS, 29–30 listopada 2018 roku

Konferencja, na którą serdecznie Państwa zapraszamy, odbywa się w roku 70. urodzin Profesora Jana Adamowskiego i ma na celu podjęcie naukowejdyskusji w zakresach badawczych bliskich Jubilatowi, a wciąż aktualnych dla współczesnej folklorystyki, językoznawstwa, kulturoznawstwa. Stanowić one mogą przykładowe kręgi tematyczne Konferencji: 

 • Folklor jako zjawisko społeczno-kulturowe;
 • Gatunki folkloru tradycyjne i współczesne;
 • Podstawowe kategorie kultury: przestrzeń, czas i inne;
 • Zwyczaje, obrzędy, rytuały – przemiany formy i funkcji;
 • Kultura pogranicza, w tym – wschodnie pogranicze kulturowe;
 • Kultura regionalna i Lubelszczyzna jako region kulturowy;
 • Regionalne tożsamości kulturowe;
 • Wartości kultury ludowej we współczesności;
 • Sacrum, tradycyjna religijność i pobożność;
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w tradycyjnych i współczesnych tekstach kultury;
 • Język i artyzm tekstów folkloru;
 • Współczesna twórczość ludowa – główne formy i przejawy;
 • Artyści ludowi we współczesnym przekazie tradycji;
 • Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 r.


Dorobek Jubilata charakteryzuje interdyscyplinarność, dlatego zależy nam, żeby konferencja również miała wymiar interdyscyplinarny. Dlatego zaproszenie kierujemy do kulturoznawców, etnologów, antropologów, folklorystów, etnomuzykologów, socjologów czy pedagogów oraz wszystkich badaczy i animatorów kultury, którzy w swojej pracy zajmują się – zarówno teoretycznie, ale także praktycznie – problematyką kultury typu ludowego i form jej współczesnego funkcjonowania.


Zgłoszenia uczestnictwa na załączonym formularzu prosimy przesyłać do 15 czerwca 2018 r. na adres mailowy: jubileusz.JA@poczta.umcs.lublin.pl. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru referatów spośród nadesłanych propozycji. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji otrzymają Państwo ok. 1 lipca 2018 r.


Obrady konferencji odbędą się w gmachu Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a.
Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł, przeznaczoną na dofinansowanie kosztów druku materiałów konferencyjnych, kolację pierwszego dnia konferencji i serwis kawowy. Dojazd na miejsce obrad, noclegi i wyżywienie uczestnicy opłacają samodzielnie.


Materiały pokonferencyjne zgodziły się przyjąć do druku dwa czasopisma: „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” oraz „Literatura Ludowa”. Artykuły będą podlegały procedurze recenzowania zgodnej z regulaminami tych czasopism.

Tabula Gratulatoria. W materiałach przygotowywanych na konferencję znajdzie się również Tabula Gratulatoria, zatem osoby, które zechciałyby dołączyć się do życzeń dla Jubilata poprzez umieszczenie swojego nazwiska (wraz z nazwą uczelni i instytutu) na liście gratulacyjnej, proszone są o informację drogą mailową na adres dr hab. Katarzyny Smyk, prof. UMCS: k.smyk@poczta.umcs.lublin.pl.
Serdecznie zapraszamy!


Komitet Organizacyjny Konferencji


dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. UMCS
Zakład Gramatyki i Tekstologii Współczesnego Języka Polskiego UMCS (stanislawa.niebrzegowska-bartminska@poczta.umcs.lublin.pl)


dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS
Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin (k.smyk@poczta.umcs.lublin.pl)


dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS
Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin (marta.wojcicka@poczta.umcs.lublin.pl)


dr Mariola Tymochowicz
Zakład Kultury Polskiej UMCS, ZG PTL, PTL o/Lublin (m.tymochowicz@poczta.umcs.lublin.pl)


dr Agnieszka Kościuk-Jarosz – sekretarz Konferencji
Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin (agnieszka.kosciuk-jarosz@poczta.umcs.lublin.pl)

 

Lublin, 17 kwietnia 2018 r.

 

Honorowym patronatem Konferencję dotychczas objęła
Sekcja Polska Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV)


Patronat medialny
„Twórczość Ludowa. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”
„Pismo Folkowe”
KulturaLudowa.pl

  Aktualności

  Data dodania
  23 kwietnia 2018