Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podjęcia studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, prowadzonych w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Rekrutacja na kolejną edycję studiów odbywa się w terminie: 2 stycznia - 15 lutego 2023. Planowany termin rozpoczęcia edycji: LUTY 2023.

Kierownik studiów: dr hab Agata Małyska, prof. UMCS

Liczba semestrów: 3 (zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli - Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela p. 1.11)

Liczba godzin dydaktycznych : 380 (w tym praktyki 90)

 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (6-7 zjazdów w semestrze),
 • zajęcia są prowadzone w formie stacjonarnej z możliwością przejścia na nauczanie zdalane w przypadku zaostrzenia sytuacji epidemicznej,
 • istnieje możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyk.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich kierunków filologicznych oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają kwalifikacje nauczycielskie. Słuchaczami mogą być także cudzoziemcy z odpowiednią znajomością języka polskiego (co najmniej na poziomie B2).

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców, jak i w szkołach wszystkich typów oraz poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyki i polonistyki uniwersytetów zagranicznych. Kwalifikacje obejmują umiejętność projektowania zajęć dydaktycznych, zastosowania odpowiednich metod kształcenia poszczególnych sprawności językowych na poziomach A1 – C2 oraz umiejętność powiązania wiedzy o Polsce, jej kulturze, literaturze i historii z kształceniem językowym. Absolwenci zostaną również przygotowani do pracy z uczniami – cudzoziemcami oraz dziećmi reemigrantów w szkołach w Polsce. Ukończenie studiów tego typu jest wymagane w przypadku prowadzenia zajęć w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych. Według nowej ustawy o języku polskim jest też podstawowym warunkiem do ubiegania się o licencję egzaminatora państwowego na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Zachęcamy do obejrzenia materiałów promocyjnych przygotowanych przez naszą absolwentkę i wykładowcę panią dr Aleksandrę Dziak:

https://view.genial.ly/639ccb98aca26e0011173134/interactive-content-3-semestralne-studia-podyplomowe-w-zakresie-nauczania-jezyka-polskiego

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Praktyczna gramatyka języka polskiego
 • Kultura języka i normy zachowań językowych
 • Język polski w świecie (szkolnictwo polskie za granicą, prowadzenie lektoratu na uczelni zagranicznej)
 • Nauczanie fonetyki
 • Nauczanie cudzoziemców kultury polskiej
 • Literatura w nauczaniu cudzoziemców
 • Metodyka nauczania cudzoziemców historii Polski
 • Przekład w nauczaniu języka polskiego jako obcego (miejsce przekładu w nauczaniu, problemy dwujęzyczności)
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (kształcenie sprawności językowych, nauczanie elementów języka, metody nauczania na poszczególnych poziomach zaawansowania)
 • Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców (nauczanie zdalne)
 • Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Metodyka nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży (praca z dzieckiem obcojęzycznym w szkole polskiej)
 • System certyfikacji języka polskiego jako obcego
 • Praktyki

Zasady przyjęć: kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. Obowiązkowa rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji na stronie https://rekrutacja.umcs.pl/studia-podyplomowe/

 (proszę wybrać Zarejestruj się, założyć konto i zapisać się na kierunek).

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu Obsługi Rekrutacji, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz  jego tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje;
 3. dokument poświadczający posiadanie uprawnień pedagogicznych (o ile nie wynika to z dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 2 stycznia  - 15 LUTEGO 2023. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej. 

Opłata za semestr: 1600 zł.

Wysokość opłaty za całe studia: 4800 zł.

Oferujemy 10% zniżki dla posiadaczy Karty Absolwenta UMCS. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. 

Osoba do kontaktu w sprawach rekrutacji: Ewelina Mitkowska-Musiatewicz, tel. 81 537 28 76, pokoj nr 8, budynek CJKP UMCS, ul. Weteranów 18 w Lublinie, polonia@umcs.pl

  Aktualności

  Data dodania
  13 lutego 2023