Studia podyplomowe w CJKP UMCS - zarejestruj się!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podjęcia dwusemestralnych studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego prowadzonych w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców. Zapisy od 10 kwietnia do 30 września, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków filologicznych oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają kwalifikacje nauczycielskie. Słuchaczami mogą być także cudzoziemcy z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1.

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców, jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyki i polonistyki uniwersytetów zagranicznych. Absolwenci uzyskają potwierdzone świadectwem kwalifikacje, obejmujące umiejętność układania programu nauczania, doboru materiałów dydaktycznych, zastosowania odpowiednich metod kształcenia poszczególnych sprawności językowych na poziomach A1-C2 oraz umiejętność powiązania wiedzy o Polsce i jej kulturze z kształceniem językowym. Ukończenie tego typu studiów jest wymagane w przypadku prowadzenia zajęć w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych. Według nowej ustawy o języku polskim jest też podstawowym warunkiem do ubiegania się o licencję egzaminatora państwowego na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. 

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: Praktyczna gramatyka języka polskiego, Kultura języka i normy zachowań językowych, Język i kultura polska w świecie, Nauczanie cudzoziemców wymowy polskiej, Nauczanie cudzoziemców kultury polskiej, Nauczanie cudzoziemców historii i literatury polskiej, Wybrane zagadnienia przekładu, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców, Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Metodyka nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży, Praktyki.

Zasady przyjęć: kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. Obowiązkowa rejestracja w systemie IRK na stronie www.podyplomowe.umcs.pl. Wymagane dokumenty: formularz kandydata na studia podyplomowe wydrukowany z systemu IRK, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 fotografie, kserokopia dowodu osobistego, potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 150 zł (opłata zaliczana jest na poczet opłaty za I semestr).

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: do 30 września 2018 r., CJKP UMCS, pokój nr 8, ul. Weteranów 18, Lublin.

Opłata za semestr: 1600 zł, istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty, oferujemy 10% zniżki dla posiadaczy Karty Absolwenta UMCS.

Wiecej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Studia podyplomowe na stronie naszego Centrum oraz na stronie głównej UMCS w zakładce Kandydat/Oferta dydaktyczna/Studia podyplomowe. 

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    12 lipca 2018