Studia podyplomowe w CJKP UMCS - trwa rekrutacja

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podjęcia trzysemestralnych studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego prowadzonych w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców. Zapisy przyjmujemy do 15 października 2020 r., decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Uwaga! Ze wwzględu na sytuację epidemiologiczną zajęcia w pierwszym semestrze będą obywały się on-line. Zajęcia stacjonarne zostaną wznowione po ustaniu okresu zagrożenia.

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków filologicznych oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają kwalifikacje nauczycielskie. Słuchaczami mogą być także cudzoziemcy z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1.

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców, jak i w szkołach wszystkich typów oraz poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyki i polonistyki uniwersytetów zagranicznych. Absolwenci uzyskają potwierdzone świadectwem kwalifikacje, obejmujące: umiejętność układania programu nauczania, doboru materiałów dydaktycznych, zastosowania odpowiednich metod kształcenia poszczególnych sprawności językowych na poziomach A1-C2 oraz umiejętność powiązania wiedzy o Polsce i jej kulturze z kształceniem językowym. Ukończenie tego typu studiów jest wymagane w przypadku prowadzenia zajęć w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych. Według nowej ustawy o języku polskim jest też podstawowym warunkiem do ubiegania się o licencję egzaminatora państwowego na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: Praktyczna gramatyka języka polskiego, Kultura języka i normy zachowań językowych, Język polski w świecie, Nauczanie fonetyki, Nauczanie cudzoziemców kultury polskiej, Literatura w nauczaniu cudzoziemców, Metodyka nauczania cudzoziemców historii Polski, Przekład w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców, Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Metodyka nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży, System certyfikacji języka polskiego jako obcego, Praktyki.

Zasady przyjęć: kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. Obowiązkowa rejestracja w systemie IRK na stronie www.podyplomowe.umcs.pl. Wymagane dokumenty: formularz kandydata na studia podyplomowe wydrukowany z systemu IRK, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 fotografia, zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych, potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 150 zł (opłata zaliczana jest na poczet opłaty za I semestr).

Numer konta52 1030 1999 2430 1670 0015 2301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: do 15 października 2020 r., CJKP UMCS, pokój nr 8, ul. Weteranów 18, Lublin.

Uwaga! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy  przesłanie dokumentów pod adres:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
pokój nr 8

Opłata za semestr: 1500 zł. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. Wysokość opłaty za całe studia: 4500 zł. Oferujemy 10% zniżki dla posiadaczy Karty Absolwenta UMCS.

Wiecej informacji znajdą Państwo w zakładce Studia podyplomowe na stronie naszego Centrum oraz na stronie głównej UMCS w zakładce Kandydat/Oferta dydaktyczna/Studia podyplomowe

    Aktualności

    Data dodania
    30 września 2020