Studia podyplomowe w CJKP UMCS - trwa rekrutacja

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podjęcia trzysemestralnych studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego prowadzonych w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców. Zapisy przyjmujemy do 30 września 2020 r., decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków filologicznych oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają kwalifikacje nauczycielskie. Słuchaczami mogą być także cudzoziemcy z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1.

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców, jak i w szkołach wszystkich typów oraz poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyki i polonistyki uniwersytetów zagranicznych. Absolwenci uzyskają potwierdzone świadectwem kwalifikacje, obejmujące: umiejętność układania programu nauczania, doboru materiałów dydaktycznych, zastosowania odpowiednich metod kształcenia poszczególnych sprawności językowych na poziomach A1-C2 oraz umiejętność powiązania wiedzy o Polsce i jej kulturze z kształceniem językowym. Ukończenie tego typu studiów jest wymagane w przypadku prowadzenia zajęć w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych. Według nowej ustawy o języku polskim jest też podstawowym warunkiem do ubiegania się o licencję egzaminatora państwowego na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. 

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: Praktyczna gramatyka języka polskiego, Kultura języka i normy zachowań językowych, Język polski w świecie, Nauczanie fonetyki, Nauczanie cudzoziemców kultury polskiej, Literatura w nauczaniu cudzoziemców, Metodyka nauczania cudzoziemców historii Polski, Przekład w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców, Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Metodyka nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży, System certyfikacji języka polskiego jako obcego, Praktyki.

Zasady przyjęć: kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. Obowiązkowa rejestracja w systemie IRK na stronie www.podyplomowe.umcs.pl. Wymagane dokumenty: formularz kandydata na studia podyplomowe wydrukowany z systemu IRK, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 fotografia, zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych, potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 150 zł (opłata zaliczana jest na poczet opłaty za I semestr).

Numer konta52 1030 1999 2430 1670 0015 2301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: do 30 wrzesnia 2020 r., CJKP UMCS, pokój nr 8, ul. Weteranów 18, Lublin.

Uwaga! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
pokój nr 8

Opłata za semestr: 1500 zł. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. Wysokość opłaty za całe studia: 4500 zł. Oferujemy 10% zniżki dla posiadaczy Karty Absolwenta UMCS.

Wiecej informacji znajdą Państwo w zakładce Studia podyplomowe na stronie naszego Centrum oraz na stronie głównej UMCS w zakładce Kandydat/Oferta dydaktyczna/Studia podyplomowe

    Aktualności

    Data dodania
    10 lipca 2020