Obrona pracy doktorskiej mgr. Łukasza Bednarskiego

RADA NAUKOWA INSTYTUTU HISTORII W DYSCYPLINIE HISTORIA UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że dnia 16 grudnia 2020 r., o godz. 9.00, za pośrednictwem aplikacji Teams /w sali Obrad Rady Wydziału nr 9/ gmachu Wydziału Humanistycznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Łukasza Bednarskiego

TEMAT: „Działania aparatu represji wobec środowisk kombatanckich Armii Krajowej: okręg warszawski, lubelski i kielecko-radomski w latach 1956-1989”

PROMOTOR:  prof. dr hab. Janusz Wrona – UMCS w Lublinie

RECENZENCI: prof. dr hab. Antoni Dudek – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

                       prof. dr hab. Grzegorz Motyka Instytut Studiów Politycznych PAN

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Instytutu Historii UMCS: https://www.umcs.pl/pl/doktoraty-recenzje-i-streszczenia,20868.htm

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu link do części jawnej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc3OTA3Y2EtMzQ0Yy00NTk5LTgzOWYtZWFlZmE1MGVhNWRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%2293fe7a76-6c76-43ae-b1f0-4cb2b91958e2%22%7d

Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 8.45 po zidentyfikowaniu osoby Teams imieniem i nazwiskiem. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

    Aktualności

    Data dodania
    2 grudnia 2020