Wybory 2020 - zgłaszanie kandydatów na elektorów

Uwaga Studenci!

Rada Wydziałowa Samorządu Studentów
Wydziału Zamiejscowego  w Puławach

informuje, że

kandydatów na elektorów studenckich z Wydziału Zamiejscowego w Puławach można zgłaszać do RWSS Wydziału Zamiejscowego w Puławach do dnia 22.05.2020r.

Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem adresu mailowego: samorzad.pulawy@poczta.umcs.lublin.pl
poprzez przesłanie skanu. Zgłoszenia wraz ze zgodą na kandydowanie oraz oświadczenia kandydata o spełnianiu wymagań określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustaw.

Obowiązkowo należy przesłać także komplet dokumentów w formie papierowej do dnia 22 maja br., na adres Kancelarii UMCS, Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, z dopiskiem „Parlament Studentów UMCS”.

Warunkiem skutecznego zgłoszenia kandydata na elektora jest dołączenie jego pisemnej zgody na kandydowanie wraz z oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego oraz argumentacją swojej kandydatury.

Zgodnie z § 145 Statutu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 29 maja 2019 r.:
W wyborach do Kolegium Elektorów kandydować mogą pracownicy Uniwersytetu, studenci i doktoranci, którzy spełniają wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy i nie pełnią funkcji jednoosobowego organu Uniwersytetu.

Spośród nadesłanych zgłoszeń RWSS wybierze kandydatów, których przedstawi Parlamentowi Studentów UMCS.

Kandydatem na elektora może być osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

 

Wzór zgłoszenia wraz ze zgodą na kandydowanie oraz oświadczenie kandydata
stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

                                                                                          Przewodniczący
            Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Zamiejscowego w Puławach

                                                                                          Patryk Krzewski

 

 

  Aktualności

  Data dodania
  12 maja 2020