Pamięci śp. Barbary Perczyńskiej

4 kwietnia 2018 r. odeszła w wieku 66 lat

Śp. dr hab. BARBARA PERCZYŃSKA

długoletni pracownik Instytutu Filologii Słowiańskiej (1973-2016), ceniony naukowiec, specjalista w dziedzinie paleografii słowiańskiej i historii języka rosyjskiego, nauczyciel oraz wychowawca wielu pokoleń studentów, Człowiek wielkiego serca, wspaniały Przyjaciel.

Łączymy się w bólu z Rodziną Zmarłej.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej


 Dr hab. Barbara Perczyńska – ur. w 1951 r. w Łukowie, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dyplom magistra filologii rosyjskiej uzyskała w 1974 r. (praca magisterska pt. "Aspekty czasownika i sposoby ich tworzenia w języku rosyjskim na materiale Opowieści Biełkina A.S. Puszkina"). Z UMCS zawodowo związana już od piątego roku studiów, kiedy to podjęła pracę jako stażystka w ówczesnym Instytucie Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej UMCS.

Drogę nauczyciela akademickiego rozpoczęła w 1974 r. na stanowisku asystenta-stażysty w Zakładzie Języka Rosyjskiego, w którym pracowała kolejno jako asystent, adiunkt i adiunkt hab. do 2016 r. Rozprawę doktorską pt. "Fleksja imienna w Pateryku Synajskim na tle innych zabytków ruskich XI wieku i kanonu staro-cerkiewno-słowiańskiego" obroniła 9 marca 1983 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2009 r. na podstawie rozprawy pt. "Język najstarszych ruskich zabytków hagiograficznych: fonetyka, fleksja imienna i werbalna".

Uznany badacz w dziedzinie paleografii słowiańskiej, autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych o zabytkach piśmiennictwa staroruskiego z zakresu historii języka rosyjskiego, frazeologii rosyjskiej, onomastyki słowiańskiej; uczestnik wielu konferencji i sympozjów w kraju i za granicą. Ostatnie prace Pani Profesor ukazały się drukiem w zbiorach wydanych m.in. w Czechach i Rosji.

Dr hab. Barbara Perczyńska była aktywnym organizatorem i uczestnikiem życia naukowego Instytutu Filologii Słowiańskiej. Przez wiele lat zasiadała w Radzie Naukowej IFS i Radzie Wydziału Humanistycznego UMCS, pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Bibliotecznej, brała udział w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Cieszyła się ogromnym autorytetem i sympatią ze strony studentów oraz koleżanek i kolegów z różnych ośrodków slawistycznych. Podczas studiów angażowała się w studencki ruch naukowy, działając m.in. w Kole Naukowym Rusycystów w sekcji literackiej i językoznawczej. W latach późniejszych, już jako pracownik, przez dwie dekady pełniła funkcję opiekuna roku.

Przez ponad 40 lat dr hab. Barbara Perczyńska z oddaniem i poświęceniem kształciła pokolenia studentów i przyszłych badaczy, prowadząc zajęcia (wykłady i konwersatoria) z językoznawstwa diachronicznego, gramatyki historycznej języka rosyjskiego, gramatyki opisowej współczesnego języka rosyjskiego, rosyjskiego języka literackiego XI-XVII w. i XVIII-XIX w., historii liczebnika słowiańskiego, praktycznej nauki języka rosyjskiego, tendencji rozwojowych współczesnego języka rosyjskiego i in.

Promotor i recenzent ponad stu prac magisterskich oraz licencjackich, promotor rozprawy doktorskiej, uczestnik postępowań habilitacyjnych, egzaminator i juror olimpiady przedmiotowej z języka rosyjskiego. W 2010 r. odznaczona Złotym Medalem za długoletnią służbę, w 2013 r. medalem Komisji Edukacji Narodowej, za zasługi i osiągnięcia naukowe nagradzana wielokrotnie przez Rektorów UMCS.

W naszej pamięci i sercach na zawsze pozostanie jako osoba szlachetna, życzliwa, oddana swojej misji zawodowej.

    Aktualności

    Data dodania
    11 kwietnia 2018