Inny Herbert - konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

W Roku Zbigniewa Herberta Instytut Filologii Polskiej UMCS we współpracy z Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie „Inny Herbert”, organizowanym pod honorowym patronatem JM Rektora UMCS, Prof. Stanisława Michałowskiego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pani Teresy Misiuk.

Czekamy na prace inspirowane twórczością i postacią Zbigniewa Herberta w czterech kategoriach. 

"Wyobraźnia Pana Cogito ma ruch wahadłowy" - prace literackie
Kategoria obejmuje krótkie utwory artystyczne, zarówno poetyckie, jak i prozatorskie, (do 6 stron znormalizowanego wydruku), nawiązujące do dzieł lub biografii pisarza. Zachęcamy do podejmowania prób twórczego pisania, które będą miały formę parafrazy, do kontynuowania wątków obecnych w utworach Herberta czy innych zabiegów stylizacyjnych. Równie interesującym tematem utworów mogą być doświadczenia lekturowe młodzieży, czytającej dzieła poety.

"Jeżeli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa". Poetyckie peregrynacje Zbigniewa Herberta – prace eseistyczne i polonistyczne
Osobom bardziej zainteresowanym analitycznym zgłębianiem poezji Herberta proponujemy napisanie rozprawy, eseju, szkicu krytycznego bądź analizy i interpretacji tekstu poetyckiego odnoszącego się do powyższego, hasłowego tematu. Praca może dotyczyć jednego utworu, grupy utworów bądź skupiać się na własnym koncepcie ujęcia tematu podróżnego w wierszach autora "Struny światła". Jej objętość nie powinna przekraczać 0,5 arkusza (20 tys. znaków).

"Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie" - prace plastyczne
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu w dowolnym formacie i dowolnej technice pracy plastycznej, której tematem będą twórczość lub osoba Zbigniewa Herberta, poety – podkreślmy – głęboko zafascynowanego sztuką. Zachęcamy do przemyślenia związku dzieła plastycznego z utworem literackim, do refleksji nad możliwością przekładu wrażeń i treści literackich na kod barw i form wizualnych. Inspirację Herbertowską również i w tej kategorii traktujemy szeroko, w związku z tym – dajemy możliwość kreatywnego nawiązania do tematyki konkursu.

E-metamorfozy Herberta
Zapraszamy do wyrażenia refleksji, związanej z tematyką konkursu, za pomocą technik komputerowych oraz form oferowanych w przestrzeni wirtualnej. Zgłaszać można na przykład: projekty blogów czy stron internetowych, inspirowanych twórczością czy biografią Autora, dowolne formy graficzne opracowane w technice komputerowej, projekty współczesnej edycji wybranego działa Herberta, formy potocznie określane jako memy, a także formy audiowizualne (pranki, prezentacje) itp. Zaznaczamy jednak, że przy całkowitej otwartości na typ wypowiedzi, do konkursu przyjęte zostaną tylko prace wykonane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego. Naruszenie praw autorskich zostanie zgłoszone Dyrekcji Szkoły, w której uczy się uczestnik konkursu.

Prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się z regulaminem oraz o nadesłanie pracy pocztą wraz z wypełnioną kartą uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2018 r. (piątek) na adres:

Instytut Filologii Polskiej UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
z dopiskiem „Inny Herbert – konkurs”.

Można także dostarczyć pracę osobiście do sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej UMCS (pl. M. Curie Skłodowskiej 4A, budynek Nowej Humanistyki, II piętro) do 9 listopada 2018 r. do godziny 14. Sekretariat będzie przyjmował prace od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo się w zaproszeniu.

 

    Aktualności