Profesor Stanisława Hoczyk

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie
z głębokim smutkiem zawiadamiają, że w dniu 26 września 2019 roku zmarła

Śp. dr hab. Stanisława Hoczyk, prof. UMCS

Profesor Stanisława Hoczyk urodziła się 17 kwietnia 1936 roku w Szczebrzeszynie, w pow. zamojskim. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Szczebrzeszynie pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie. W latach 1957-1961 studiowała historię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1959 roku podjęła studia archeologiczne, a po ich ukończeniu w 1963 roku została zatrudniona jako asystentka w Katedrze Archeologii UMCS. Całe życie zawodowe związała z Uczelnią aż do przejścia na emeryturę w 2006 roku.

Pracę doktorską poświęconą formowaniu się wczesnośredniowiecznego ośrodka miejskiego w Lublinie obroniła w roku 1971 roku. W 1999 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie opublikowanej rozprawy pt. Małopolska północno-wschodnia w VI-X wieku: struktury osadnicze, a w 2001 roku została mianowana na stanowisko profesora UMCS.

Profesor Hoczyk prowadziła badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznych stanowiskach Lublina oraz Lubelszczyzny, m.in. w Chodliku, Żmijowiskach, Kłodnicy i Szczebrzeszynie. Jest autorką monografii Kotlina Chodelska we wcześniejszym średniowieczu. Studium archeologiczno-osadnicze oraz blisko 120 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Za swoje osiągnięcia zawodowe została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Prezydenta Miasta Lublina oraz medalem za Zasługi dla Miasta Szczebrzeszyn.

Profesor Stanisława Hoczyk była cenionym nauczycielem akademickim, wykształciła kilka pokoleń lubelskich archeologów.

***
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 71.

    Aktualności