Cyfrowa rewolucja w Instytucie Archeologii

W piątek ogłoszono wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z wniosków złożony został przez konsorcjum DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), którego UMCS, w tym również Instytut Archeologii, jest członkiem. Miło nam poinformować, że został on bardzo dobrze oceniony i zajął drugie miejsce na liście rankingowej, rzecz jasna uzyskał finansowanie.

Projekt Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL zakłada stworzenie sieci innowacyjnych, interdyscyplinarnych i mobilnych laboratoriów badawczych. Instytut Archeologii będzie współtworzył takie laboratoria i pozyska infrastrukturę pozwalającą na digitalizowanie 2D i 3D zabytków i dokumentacji archeologicznej oraz nieinwazyjne badania krajobrazu i zasobów dziedzictwa archeologicznego. Pozwoli to zarówno udostępniać zbiory i popularyzować archeologię, poszerzyć zakres badania z wykorzystaniem technologii cyfrowych, jak również poszerzyć ofertę dydaktyczną.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie projektu ze strony Instytutu Archeologii był dr Marcin Maciejewski.

opr. M. Maciejewski

    Aktualności