Wybory do Senatu UMCS na kadencję 2020-2024

KOMISJA WYBORCZA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

informuje, że

wybory do Senatu UMCS na kadencję 2020-2024

jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni z Instytutu Nauk Prawnych

zostaną przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie odbędzie się w systemie USOS-Ankieta w dniach:

od 8 lipca 2020 r. od godz. 10.00. do 9 lipca 2020 r. do godz. 15.00.  

Zgłoszenia kandydatów do Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będą przyjmowane poprzez złożenie zgłoszenia w formie pisemnej wraz ze zgodą na kandydowanie oraz oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego w dniach

3 lipca; 6-7 lipca 2020 r. w godz. 9.00.-14.00. w pokoju 212

 (wzór dokumentów dostępny na stronie www.prawo.umcs.lublin.pl)

W wyborach do Senatu mogą kandydować pracownicy Uniwersytetu, którzy spełniają wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kandydatem do Senatu może być osoba, która:

- ma pełną zdolność do czynności prawnych;

- korzysta z pełni praw publicznych;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nie była karana karą dyscyplinarną;

- w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;

- nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (1 września 2020 r.).

 

 

Dr hab. Jarosław Kostrubiec                                                            Dr Marzena Myślińska

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej              Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej

    Aktualności

    Data dodania
    3 lipca 2020