Komunikat Władz Dziekańskich Wydziału Prawa i Administracji UMCS dotyczący organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, uwzględniając rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ustalamy następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

 1. Zajęcia dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia i konwersatoria, przewidziane w programach kierunków studiów prowadzonych na Wydziale dla wszystkich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będą odbywały się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Wirtualny Kampus lub aplikacji Microsoft Teams. Zajęcia mogą być prowadzone w pomieszczeniach Wydziału (także w odpowiednio wyposażonych w tym celu salach dydaktycznych udostępnianych w budynku Wydziału) lub z prywatnych pomieszczeń.
 2. Zajęcia dla małych, kilkuosobowych grup seminaryjnych mogą odbywać się w pomieszczeniach Wydziału – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 3. Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie synchronicznym – w czasie określonym w tygodniowych planach studiów stacjonarnych i weekendowych planach studiów niestacjonarnych, ustalonych dla poszczególnych kierunków i lat studiów.
 4. Prowadzący zajęcia dydaktyczne podczas pierwszych zajęć poinformują studentów o zasadach i formach zaliczania zajęć  realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
 5. Konsultacje Pracowników Wydziału będą odbywały się w pomieszczeniach Wydziału w terminach podanych do wiadomości studentów i dziekanatu, z wykorzystywaniem podczas konsultacji także łączności telefonicznej. 
 6. Władze Dziekańskie Wydziału przypominają o obowiązku noszenia maseczek/przyłbic w budynku Wydziału i przestrzegania innych zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 7. Władze Dziekańskie Wydziału zastrzegają możliwość dokonania zmian powyższych zasad i poinformowania o nich z odpowiednim wyprzedzeniem, jeśli zmianom uległyby zarządzenia obowiązujące na Uniwersytecie, przepisy ministerialne lub inne nadrzędne uregulowania prawne.

Władze Dziekańskie Wydziału wyjaśniają, że w obecnej sytuacji epidemicznej spowodowanej koronawirusem decyzja o zastosowaniu zdalnego trybu prowadzenia zajęć (wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów) została podjęta ze względu na dużą liczbę studentów na poszczególnych latach studiów na większości kierunków studiów prowadzonych na Wydziale i niewystarczającą liczbę odpowiednich pomieszczeń dydaktycznych umożliwiających zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

                                                                                        W imieniu Kolegium Dziekańskiego

                                                                                    Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

                                                                                  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS

  Aktualności

  Data dodania
  11 września 2020