Informacja Władz Dziekańskich na temat prowadzenia zadań dydaktycznych on-line.

Informacja Władz Dziekańskich na temat prowadzenia zadań dydaktycznych on-line przez Pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych (realizowanych w formie bezpośrednich kontaktów prowadzących zajęcia ze studentami) do dnia 15 kwietnia 2020 roku

 

W porozumieniu z Władzami Rektorskimi Naszego Uniwersytetu przedstawiamy wytyczne dotyczące zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 1. Każdy Pracownik Wydziału powinien poinformować czy, a jeśli tak, to z wykorzystaniem jakich narzędzi zdalnego nauczania, będzie prowadził zajęcia dydaktyczne do dnia 15 kwietnia 2020 r. Prosimy, by zebrane przez Państwa Kierowników Katedr i Zespołów informacje dotyczące poszczególnych Pracowników, nazw przedmiotów, form zajęć, trybów i lat studiów zostały przekazane drogą mailową do 21 marca 2020 r. do godz. 24.00.  
 2. Na stronie internetowej Uniwersytetu i Wydziału zostały przedstawione różne możliwości prowadzenia nauczania on-line. Prosimy Państwa Pracowników Wydziału o zapoznanie się z tymi informacjami i dokonanie właściwego wyboru formy nauczania on-line.
 3. Przedstawione przez Państwa Kierowników Katedr i Zespołów informacje będą podstawą do przygotowania przez Władze Dziekańskie zbiorczej informacji dotyczącej całego Wydziału, która 23 marca 2020 r. zostanie przekazana Władzom Rektorskim naszego Uniwersytetu. 
 4. Pracownicy Wydziału, którzy przeprowadzą zajęcia w formie zdalnego nauczania, będą zobowiązani do przedstawienia szczegółowego raportu dotyczącego wykonania  zajęć w terminach: do 31 marca 2020 r. i 15 kwietnia 2020 r. Raporty te będą podstawą do   rozliczenia wykonania zajęć dydaktycznych w tych okresach.
 5. Państwa Kierowników Katedr i Zespołów prosimy o przesłanie informacji określonych w punkcie 1 pocztą elektroniczną do Pani mgr Agnieszki Michalczyk: agnieszka.michalczyk@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  19 marca 2020