Uchwała dotycząca zmian zasad dyplomowania

Uchwała nr I/84/2021/KD

Kolegium Dziekańskiego Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

z dnia 15.06.2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Zasadach Dyplomowania na Wydziale

Politologii i Dziennikarstwa

 

Na podstawie par. 35 ust. 5 Regulaminu Studiów na UMCS  oraz w nawiązaniu do par. 20 Regulaminu Studiów na UMCS Kolegium Dziekańskie postanawia:

§1

pozytywnie zaopiniować zmiany w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na UMCS dla studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

§2

W par. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:

"2a. Praca dyplomowa przygotowywana jest w języku wykładowym właściwym dla danego kierunku. W uzasadnionych, indywidualnie rozpatrzonych przypadkach kolegium dziekańskie, na wniosek studenta dyplomanta, za zgodą promotora, może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy w języku obcym, innym aniżeli język wykładowy kierunku. Szczegółowe kryteria określa Kolegium Dziekańskie"

§3

W par. 4: 

            a) w ust. 5 po zdaniu pierwszym dodaje się zdania w następującym brzmieniu:

"Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w języku wykładowym danego kierunku. W uzasadnionych, indywidualnie rozpatrywanych przypadkach Kolegium Dziekańskie, na wniosek studenta dyplomanta, za zgodą promotora, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym, aniżeli język wykładowy kierunku. Szczegółowe kryteria określa Kolegium Dziekańskie.

             b) w ust. 10 po zdaniu pierwszym dodaje się zdania w następującym brzmieniu:

"Listy pytań egzaminacyjnych  są opracowywane w języku wykładowym danego kierunku. Pytania zatrwierdzone przez Senat mogą być przetłumaczone na język obcy na potrzeby organizacji egzaminu dyplomowego w innym języku obcym aniżeli język kursowy".

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    16 czerwca 2021