Państwo niepodległe. Twórcy – strategie – komunikacja społeczna

Nakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się monografia zatytułowana Państwo niepodległe. Twórcy – strategie – komunikacja społeczna, pod redakcją naukową: Anety Dawidowicz, Ewy Maj, Lublin 2019.

Oddawana do rąk czytelników książka zawiera artykuły naukowe, które stanowią pokłosie IV Kongresu Politologii „Państwo w czasach zmiany” zorganizowanego w Lublinie w dniach 18-20 września 2018 roku. Artykuły zaprezentowano w ramach panelu Państwo niepodległe. Twórcy - strategie - komunikacja społeczna zainicjowanego i prowadzonego przez pracowników Katedry Myśli Politycznej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Kongres Politologii odbył się w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Publikacja związana z tak ważną rocznicą w dziejach polskiego narodu i państwa ma znaczenie nie tylko naukowe, ale i wychowawcze, ażeby nie zapomnieć o dacie 1918 roku i latach następnych, kiedy toczyły się dyskusje i prowadzono walki o kształt ustroju politycznego państwa i o wytyczenie granic Drugiej Rzeczypospolitej.

Autorami analiz zawartych w opracowaniu byli politolodzy z kilku ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Należy podkreślić naukową, praktyczną i dydaktyczną użyteczność opracowania. W tomie zachowano indywidualny charakter tekstów zgodnie z autorskim sposobem ujęcia tematu szczegółowego. Książka może stanowić inspirację i zachętę do dalszych pogłębionych badań tytułowej problematyki. Interdyscyplinarne ujęcie badanych zjawisk jak i przedstawiona problematyka sprawia, że publikacja jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym szczególnie do historyków idei, analityków myśli politycznej, badaczy dziejów prasy. 

 

Fragment recenzji dr hab. Magdaleny Mikołajczyk, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

„Jest to praca z historii myśli politycznej i komunikacji społecznej, zawierająca obszerny materiał faktograficzny, w tym analizy idei, wyobrażeń, koncepcji rzutujących na kształt państwa polskiego, przede wszystkim recypowanych wiek temu, ale i współcześnie, a także propozycje pojęć i modeli właściwych dla badań zagadnień suwerenności państwa, aksjologii i kultury politycznej wybranych ruchów politycznych lub ogólniej polskiego społeczeństwa. Zebranie w jednym tomie różnych w swoim charakterze, bliskich jednak tematycznie wypowiedzi inspirowane było – jak zaznaczono we wstępie – rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę oraz dyskusją toczoną w ramach IV Kongresu Politologii „Państwo w czasach zmiany” na temat analogiczny do tytułu rozprawy. Państwo niepodległe stanowiące tu oś koncentrującą zainteresowania jest samo w sobie interesujące, ze względu na współcześnie konstatowane procesy erozji instytucji utożsamianych z państwem narodowym w ogóle oraz przez drugie z pojęć – niepodległość, dla polskich twórców przez wieki stanowiącą wartość w pierwszej kolejności autoteliczną, dalej zaś instrumentalną, w tym znaczeniu, że fundamentalną, stanowiącą punkt wyjścia dla innych, równie złożonych i równie dyskutowanych celów politycznych".

    Aktualności

    Data dodania
    13 listopada 2019