Nauki o mediach - zapraszamy na studia doktoranckie!

Zasady rekrutacji na studia III stopnia w dyscyplinie nauki o mediach.

Nauki o mediach

Kierunek
Nauki o mediach

Stopień studiów
studia III stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki

Wydział
Wydział Politologii

Obszar kształcenia
Nauki społeczne

Zasady kwalifikacji na kierunek

1. Podstawę rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauki o mediach stanowi postępowanie kwalifikacyjne obejmujące:

 • rozmowę kwalifikacyjną w zakresie zainteresowań badawczych kandydata,
 • ocenę osiągnięć badawczych z okresu studiów (publikacje, udział w konferencjach, działalność w kole     naukowym),
 • ocenę aktywności społecznej kandydata (działalność w samorządzie studenckim, działalność w organizacjach pozarządowych, uzyskane dodatkowe kwalifikacje językowe lub zawodowe, w tym studia odbywane poza granicami RP),
 • średnią ocen ze studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wyliczoną na podstawie § 22 regulaminu studiów UMCS. Punktacja za średnią ocen ze studiów wyliczana jest według następujących zasad:

do 3,20 – 1 punkt, 
od 3,21 do 3,70 – 3 punkty, 
od 3,71 do 4,20 – 5 punktów, 
od 4,21 do 4,50 – 7 punktów, 
od 4,51 do 5,0 – 10 punktów.

Beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 10 punktów za średnią ocen uzyskaną w trakcie studiów.

2. Poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego umożliwiają uzyskanie do 5 punktów za każdy wymieniony element postępowania kwalifikacyjnego określonego w ust. 1 w punktach 1 – 3 oraz do 10 punktów za średnią ocen ze studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (pkt. 4).

3. Kandydat może łącznie uzyskać 25 punktów z tytułu postępowania kwalifikacyjnego. Łączna liczba uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów w przeliczeniu na ocenę kształtuje się następująco:

Liczba punktów uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ocena (skala od 2 do 5)

0 – 10

niedostateczny (2)

11 – 13

dostateczny (3)

14 – 16

dostateczny plus (3,5)

17 – 19

dobry (4)

20 – 22

dobry plus (4,5)

23 – 25

bardzo dobry (5)

4. Kandydat może także przedłożyć certyfikat lub dyplom potwierdzający znajomość języka obcego lub uzyskanych dodatkowych kwalifikacji uwzględniany jako element aktywności społecznej określonej w ust. 1 pkt. 3.

5. Lista osób przyjętych na studia doktoranckie ustalana jest jako lista rankingowa w ramach przyjętego dla Wydziału limitu miejsc. W przypadku gdy dwie lub więcej osób uzyskuje identyczną liczbę punktów na poziomie ostatniego miejsca w limicie miejsc Komisja Rekrutacyjna zwraca się do Rektora o zwiększenie limitu miejsc.

6. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauki o mediach mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich w szczególności na kierunkach z zakresu obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

7. Absolwenci innych kierunków studiów, niż kierunki z zakresu nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zobowiązani są do zaliczenia do końca VI semestru studiów, na zasadzie różnic programowych, następujących przedmiotów:

 • Systemy medialne w Polsce i na świecie
 • Historia komunikowania społecznego
 • Prawo mediów
 • Gatunki dziennikarskie

8. Studia zostaną uruchomione w przypadku zakwalifikowania nie mniej niż ośmiu osób.

9. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Limit przyjęć: 10 osób.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie:

 1. Internetowa rejestracja kandydatów do 5 września 2016 r.
 2. 1-8 września 2016 r., od poniedziałku do piątku, przyjmowanie dokumentów (Wydział Politologii, 20-080 Lublin, ul. Plac Litewski 3, p. 027);
 3. 12 września godz. 9.00, 2016 r., rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia trzeciego stopnia z zakresu nauk o mediach: o godz. 9:00 (Wydział Politologii, Lublin, ul. Plac Litewski 3, pok. 16);
 4. Ogłoszenie wyników 13 września 2016 r.

http://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,nauki-o-mediach,24316.chtm

 

 

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  20 czerwca 2016