Monografia "Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki"

Z radością informujemy, że nakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się monografia "PRZESTRZEŃ KOMUNIKACYJNA WSPÓŁCZESNEJ BIBLIOTEKI. STUDIA I SZKICE Z TEORII I PRAKTYKI", pod redakcją naukową dr hab. Anity Has-Tokarz, prof. UMCS z Katedry Informatologii Bibliologii i Edukacji Medialnej w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

Publikacja stanowi wymierne świadectwo współdziałaniu pomiędzy badaczami komunikacji społecznej i mediów oraz pracownikami bibliotek i placówek informacyjnych w regionie i kraju. W tomie znalazły się teksty będące pokłosiem ubiegłorocznego 7. Lubelskiego Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy oraz wcześniejszych edycji tego wydarzenia.

Tematyka zebranych artykułów jest różnorodna, a wszystkie łączy tytułowy problem badawczy – przestrzeni komunikacyjnej współczesnych bibliotek. Autorzy omawiają aspekty teoretyczne komunikacji oraz praktyczne przykłady – studia przypadku – działalności komunikacyjnej placówek bibliotecznych. Stawiają przy tym szereg pytań, odnoszących się do nowych sytuacji komunikacyjnych w środowisku wewnętrznym „wspólnego miejsca”, jakim stała się obecnie biblioteka, a także sposobów komunikacji z jej otoczeniem społecznym, w tym m.in.:

 • w jaki sposób projektować i organizować funkcjonalną przestrzeń komunikacyjną w nowoczesnej bibliotece?
 • jak nią skutecznie zarządzać w warunkach dynamicznych zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych?
 • jak kreować dobrą przestrzeń komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w bibliotece (w zespole pracowniczym, w sieci bibliotecznej, w środowisku społecznym etc.)?
 • w jakim zakresie w tych działaniach uwzględniane są potrzeby komunikacyjne zróżnicowanych kategorii użytkowników, w tym czytelników/użytkowników o „specjalnych potrzebach”?
 • jakie znaczenie w efektywnym porozumiewaniu się z użytkownikiem mają kompetencje komunikacyjne bibliotekarzy i innych pracowników placówek bibliotecznych?
 • czy wśród pracowników bibliotek dostrzegana jest potrzeba zdobywania nowej wiedzy i umiejętności komunikacyjnych ważnych m.in. w kształtowaniu adekwatnej oferty bibliotecznej, budowaniu „wspólnego języka” i więzi ze zbiorowością, podnoszeniu prestiżu społecznego instytucji?
 • czy w dobie pandemii biblioteki bardziej otworzyły się na czytelnika/użytkownika i jaką rolę w tym procesie odgrywają cyfrowe technologie?

Poszukując odpowiedzi na te (i inne) pytania, uczyniono nadrzędną nie tyle perspektywę bibliotekarza/pracownika, co optykę czytelnika/użytkownika, mieszkańca, a także instytucjonalnego partnera.


Wszystkim Autorom serdecznie gratulujemy!

Zainteresowanych problematyką zapraszamy do lektury!

Więcej o publikacji można przeczytać na stronie Wydawnictwa UMCS.

  Aktualności

  Data dodania
  19 października 2022