Konferencja: „Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej”

Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, XVI Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Fundacja Badań Międzynarodowych zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej”, która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2017 r. na Wydziale Politologii. Patronat nad konferencją objął JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Dynamiczny rozwój wielu obszarów życia społecznego, do jakiego dochodzi w warunkach procesów globalizacji i przy udziale czynnika technologicznego zdecydował, że potrzebna stała się interdyscyplinarna debata na temat nowego wymiaru przestrzeni międzynarodowej, jakim jest supraterytorialna cyberprzestrzeń. Organizowana konferencja ma na celu rozwój badań interdyscyplinarnych cyberprzestrzeni, która stanowi swego rodzaju nową kategorię przestrzeni społecznej. Zamiarem organizatorów jest, aby dyskusja w czasie konferencji koncentrowała się wokół:

 • cyberprzestrzeni jako przestrzeni transnarodowej;
 • cyberprzestrzeni jako nowego obszaru władzy i siły, nad którym państwo nie sprawuje wyłącznej kontroli;
 • demonopolizacji siły państwa na rzecz podmiotów pozapaństwowych w cyberprzestrzeni;
 • nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w cyberprzestrzeni;
 • cyberprzestrzeni jako nowego tzw. piątego pole walki i rywalizacji o strefy wpływów.

Uwzględniając interdyscyplinarny charakter cyberprzestrzeni konferencja skierowana jest do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych tj.: nauk politycznych; stosunków międzynarodowych; prawa; nauk ścisłych (m.in. informatyki); nauk o bezpieczeństwie; nauk o mediach, którzy w badaniach koncentrują się na różnych elementach konstytuujących cyberprzestrzeń oraz zjawiskach i procesach w jej ramach zachodzących. Konferencja ma tym samym szansę przyczynić się do popularyzacji wiedzy na temat przestrzeni wirtualnej.

Podczas konferencji międzynarodowej przedmiotem dyskusji naukowej staną się następujące wstępne założenia badawcze:

 • Cyberprzestrzeń stanowi swego rodzaju nową kategorię przestrzeni społecznej. Mając na uwadze czynnik antropogeniczny cyberprzestrzeń jest tworzona przez i dla potrzeb człowieka. Tym samym można ją pojmować przez pryzmat wirtualnego odzwierciedlenia fizycznej rzeczywistości.
 • W cyberprzestrzeni państwo narażone jest na nowe zagrożenia, w większości o charakterze asymetrycznym. W odpowiedzi na nie zmuszone jest ono „sięgać” po niewojskowe instrumenty bezpieczeństwa przy jednoczesnym ograniczeniu instrumentów wojskowych. Związane jest to ze zmianami, które zachodzą w środowisku międzynarodowym wraz ze kształtowaniem się późnowestfalskiego systemu międzynarodowego.
 • W przestrzeni wirtualnej doszło do odejścia - od charakterystycznego w warunkach westfalskiego systemu międzynarodowego -  państwowocentrycznego podejścia, zgodnie z którym państwo narodowe jest głównym i najważniejszym uczestnikiem stosunków międzynarodowych. Państwo posiadające ludność, zakreślone granicami terytorium oraz suwerenną władzę nie znajdują w przypadku cyberprzestrzeni zastosowania. Co wynika ze swego rodzaju „odterytorialnienia” tej przestrzeni.
 • Uwzględniając, że w cyberprzestrzeni podmioty pozapaństwowe stale zyskują na znaczeniu, dochodzi  w niej do – charakterystycznej dla sfery transnarodowej – bifurkacji podmiotowej struktury systemu oraz dynamicznej demonopolizacji siły państwa.
 • Cyberprzestrzeń stanowi przykład horyzontalnej struktury sieciowej, bez scentralizowanego ośrodka władzy. W rezultacie w sieci nie ma jednego podmiotu, który byłby zdolny kontrolować i gwarantować bezpieczeństwo. W zamian istnieje pluralizm norm zapewniania względnego porządku, a takżewspółpraca podmiotów państwowych i pozapaństwowych na rzecz wzajemnego zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Podobnie jak w rzeczywistym systemie międzynarodowym także w cyberprzestrzeni - obok działań kooperatywnych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa - dochodzi do rywalizacji pomiędzy państwami narodowymi o poszerzanie, bądź zachowanie stref wpływów. Tym samym można ją uznać za nową, współczesną postać geopolityki.

Obrady konferencji przyjmą formułę panelową. Proponowane wstępne panele dyskusyjne.

 • Funkcjonowanie państwa w cyberprzestrzeni
 • Nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w cyberprzestrzeni
 • Problem władzy w cyberprzestrzeni
 • Problem militaryzacji cyberprzestrzeni
 • Cyberprzestrzeń jako nowa kategoria przestrzeni społecznej

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłaszanie referatów w języku polskim lub języku angielskim.

Warunki uczestnictwa w konferencji:

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31 października 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: konferencja.cyberprzestrzen.umcs@onet.pl  lub listownie na adres:

Dr Kinga Smoleń
Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Litewski 3, 20-080 Lublin
(z dopiskiem „Konferencja/cyberprzestrzeń”)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji nadesłanych zgłoszeń.

Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i powinna zostać uiszczona do dnia 10 listopada 2017 r. na poniższy numer konta bankowego: 70 1750 1107 0000 0000 1230 9608  z dopiskiem „Konferencja/cyberprzestrzeń/imię i nazwisko uczestnika”.

Opłata konferencji obejmuje koszty organizacji konferencji:

 • opublikowanie artykułu w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym (po uzyskaniu pozytywnych recenzji)
 • materiały konferencyjne
 • uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji
 • przerwy kawowe

Uczestnicy konferencji pokrywają indywidualne koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem. Organizatorzy służą pomocą w rezerwacji noclegów.

Pozostałe informacje:

Wszelkie pytania dotyczące konferencji należy kierować na poniższe adresy e-mail: kinga_smolen@onet.eu lub 
konferencja.cyberprzestrzen.umcs@onet.pl

Użyteczne linki internetowe: www.lublin.eu

Komitet organizacyjny konferencji:

Prof. zw. dr hab. Marek Pietraś - Przewodniczący

Dr Kinga Smoleń

  Aktualności

  Data dodania
  2 października 2017