Konferencja: Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej

Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, XVI Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Fundacja Badań Międzynarodowych zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej”, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. na Wydziale Politologii.

Dynamiczny rozwój wielu obszarów życia społecznego, do jakiego dochodzi w warunkach procesów globalizacji i przy udziale czynnika technologicznego, zdecydował, że potrzebna stała się interdyscyplinarna debata na temat nowego wymiaru przestrzeni międzynarodowej, jakim jest supraterytorialna cyberprzestrzeń. Organizowana konferencja ma na celu rozwój badań interdyscyplinarnych cyberprzestrzeni, która stanowi swego rodzaju nową kategorię przestrzeni społecznej. Zamiarem organizatorów jest, aby dyskusja w czasie konferencji koncentrowała się wokół:

 • cyberprzestrzeni jako przestrzeni transnarodowej;
 • cyberprzestrzeni jako nowego obszaru władzy i siły, nad którym państwo nie sprawuje wyłącznej kontroli;
 • demonopolizacji siły państwa na rzecz podmiotów pozapaństwowych w cyberprzestrzeni;
 • nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w cyberprzestrzeni;
 • cyberprzestrzeni jako nowego, tzw. piątego pole walki i rywalizacji o strefy wpływów.

Uwzględniając interdyscyplinarny charakter cyberprzestrzeni konferencja skierowana jest do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych tj.: nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, prawa, nauk ścisłych (m.in. informatyki), nauk o bezpieczeństwie, nauk o mediach, którzy w badaniach koncentrują się na różnych elementach konstytuujących cyberprzestrzeń oraz zjawiskach i procesach w jej ramach zachodzących. Konferencja ma tym samym szansę przyczynić się do popularyzacji wiedzy na temat przestrzeni wirtualnej.

Komitet organizacyjny konferencji:

Prof. zw. dr hab. Marek Pietraś - Przewodniczący
Dr Kinga Smoleń

Patronat nad konferencją objął JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  20 listopada 2017