Komunikat Dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa ws. nowego regulaminu studiów

Komunikat dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa w sprawie nowego Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zgodnie z Uchwałą nr XXIV – 26.5/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie regulaminu studiów z dniem 1 października 2019 roku utraciła moc Uchwała Nr XXIV-25.3/15 Senatu UMCS z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu studiów, a jednocześnie w dniu 1 października 2019 roku zaczął obowiązywać nowy regulamin studiów.

W związku z powyższym, należy podkreślić najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone do Regulaminu studiów.

1. Zakres kompetencji dotychczasowej Rady Wydziału został rozłożony na Senat, Kolegium dziekańskie (dziekan, prodziekan, dyrektorzy instytutów, przedstawiciel samorządu studentów oraz przedstawiciel samorządu doktorantów) oraz dziekana w zależności od rodzaju sprawy.

2. W ramach Indywidualnej organizacji studiów (par. 7 ust. 2 Regulaminu studiów) studenci studiujący na studiach stacjonarnych będący w ciąży lub rodzicami zostali zwolnieni z obowiązku uczęszczania na zajęcia dydaktyczne aż do ukończenia studiów.

3. Do Regulaminu studiów wprowadzono par. 8 dotyczący „Programu dwutorowej kariery UMCS”. Program jest skierowany do studentów, którzy charakteryzują się ogólnopolskimi lub międzynarodowymi wybitnymi osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, na rzecz wolontariatu, w działalności społecznej oraz działalności badawczej. Uszczegółowieniem zasad przyznawania i realizacji programu jest Zarządzenie Nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zasad przyznawania oraz realizacji „Programu dwutorowej kariery UMCS”.

4. Do par. 29 ust. 2 Regulaminu studiów wprowadzono możliwość wystąpienia z wnioskiem    o zarządzenie komisyjnego egzaminu lub zaliczenia także przez wydziałowy organ samorządu studenckiego (Radę Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa).

5. Pracami dyplomowymi mogą kierować osoby posiadające co najmniej stopień doktora (par. 34 ust. 2 Regulaminu studiów).

6. W par. 35 ust. 1 Regulaminu studiów wprowadzono rozróżnienie terminów złożenia prac dyplomowych przez studentów kończących studia w semestrze letnim na stopniu pierwszym (do 30 września) oraz stopniu drugim (do 25 września). Po upływie ww. terminów studenci podlegają skreśleniu z listy studentów bez możliwości przedłużenia sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

7. Skróceniu uległ termin wyznaczenia egzaminu dyplomowego po złożeniu pracy dyplomowej z sześciu do czterech tygodni (par. 36 ust. 3 Regulaminu studiów).

8. Skrócony został także termin wznowienia studenta na listę studentów w przypadku prawomocnej decyzji o skreśleniu z pięciu lat do trzech lat (par. 38 ust. 5 Regulaminu studiów).

 

Regulamin studiów na UMCS jest dostępny na stronie internetowej Uczelni pod adresem:

www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,uchwala-nr-xxiv-26-5-19-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-w-sprawie-regulaminu-studiow,77204.chtm

Proszę o zapoznanie się z treścią dokumentu.

 

[Wojciech Ziętara]

    Aktualności

    Data dodania
    17 października 2019