„Współczesne media – problemy i metody badań nad mediami” - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w dziesiątej ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Współczesne media”, organizowanej przez Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS, która odbędzie się 19-20 kwietnia 2018 roku w Lublinie. Spotkanie to traktujemy jako rodzaj jubileuszu.

„Współczesne media” od początku swego funkcjonowania miały być przestrzenią łączącą badaczy mediów – wywodzących się z różnych dyscyplin naukowych, odwołujących się do różnych paradygmatów badawczych, lecz połączonych przedmiotem refleksji naukowej i poszukiwaniami nowych metod badawczych. W ciągu dziesięciu lat, które mijają od naszego pierwszego spotkania w 2008 roku, środowisko badaczy mediów wiele osiągnęło. W tym czasie, wyrosłe z prasoznawstwa, medioznawstwo zostało uznane za odrębną dyscyplinę badawczą, dzięki czemu badacze mediów mogą zdobywać stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w naukach o mediach. Spotkania w ramach cyklu „Współczesne media”, będące forum badaczy mediów, mają udział w procesie emancypowania się nowej dyscypliny badawczej oraz wyłaniania się pokrewnych dyscyplin pogranicznych (np. mediolingwistyki będącej obszarem wspólnym wiedzy o mediach i lingwistyki).

Jubileuszowy charakter naszego spotkania oraz osiągnięcie przez nauki o mediach dojrzałości metodologicznej sprzyjają podsumowaniom. Z tego powodu, proponujemy, aby nasze najbliższe spotkanie odbyło się pod hasłem „Współczesne media – problemy i metody badań nad mediami”. Mamy nadzieję, że podczas dwudniowych obrad wygłoszone zostaną referaty mieszczące się w tym zakresie:

 • zawierające omówienie metod wykorzystywanych w badaniach nad mediami – zarówno zaczerpniętych z innych dyscyplin naukowych, jak i wypracowanych na gruncie medioznawstwa;
 • będące przykładem zastosowania tych metod w praktyce analitycznej;
 • zwracające uwagę na najważniejsze (najbardziej aktualne lub ponadczasowo istotne) problemy badań nad mediami;
 • prezentujące dorobek poszczególnych środowisk badawczych zajmujących się tematyką mediów;
 • ukazujące specyfikę polskiego medioznawstwa na tle międzynarodowych badań nad mediami.

Honorowy patronat:

prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin

Patronat medialny:

  

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  16 kwietnia 2018