„Równouprawnienie kobiet w Polsce” - konferencja naukowa

Stulecie praw wyborczych kobiet w Polsce skłania do szerszej refleksji nad zagadnieniem równouprawnienia płci w naszym kraju. Punktem wyjścia rozważań naukowych podczas konferencji "Równouprawnienie kobiet w Polsce. Między teorią a praktyką", organizowanej przez Wydział Politologii UMCS w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, jest okrągła rocznica uzyskania przez Polki czynnego i biernego prawa wyborczego.

Wejście do sfery publicznej w wyniku wyborów parlamentarnych pozwoliło polskim kobietom na rozpoczęcie aktywnej i konsekwentnej walki o realizację pozostałych postulatów politycznych oraz postulatów ekonomicznych i społecznych, ponieważ ich głos zaczął być słyszalny w miejscu dotychczas dla nich niedostępnym, tj. mównicy sejmowej, a następnie senackiej. Stopień i perspektywy realizacji postulatów gwarantujących równouprawnienie płci w Polsce wymaga więc wnikliwej analizy naukowej w celu podjęcia próby określenia i usystematyzowania marginesu wciąż istniejących w tym zakresie różnic pomiędzy stanem faktycznym a postulowanym, mimo że od przyznania czynnego i biernego prawa wyborczego właśnie upływa sto lat.

Główne zagadnienia merytoryczne Konferencji:

  • stan i perspektywy realizacji postulatów I, II i III fali feminizmu w Polsce (prawa wyborcze nie były jedynym postulatem I fali feminizmu) w latach 1918-2018;
  • kobiety w organach władzy publicznej w Polsce w latach 1918-2018 (organy władzy: ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej; organy kontroli: RPO, NIK, KRRiTV; organy samorządowe);
  • stereotypy jako zasadnicza przeszkoda na drodze do równouprawnienia płci;
  • prawo jako narzędzie przezwyciężania barier pomiędzy statusem kobiet i mężczyzn.

Konferencja odbędzie się 8 listopada br. o godz. 12:00 w sali 115 na Wydziale Politologii UMCS (Plac Litewski 3).

Rada naukowa:

Prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
Prof. dr hab. Iwona Hofman
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Więcej informacji>>

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    8 listopada 2018