Nowy Program NAWA

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych informuje o nowym konkursie NAWA.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy pozwolą na nawiązanie długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich.

Wnioskodawcami w Programie są indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się także ograniczeń w odniesieniu do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

Program zapewnia stypendium obejmujące koszty utrzymania Beneficjenta związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym (8 - 12 000 zł/miesięcznie), oraz jednorazowy dodatek mobilnościowy (7 - 12 000 zł). Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci.

Możliwość otrzymania finansowania dają wyjazdy, których celem jest: prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, pozyskanie materiałów do pracy naukowej, prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych, odbycie stażu naukowego, jak również inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy, przy czym wyjazd nie może nastąpić wcześniej niż 1 stycznia 2019 r. ani nie później niż 30 września 2019 r.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2018 roku do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego letniego. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego NAWA.


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  
tel. 81 537 54 98 (58)  
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,   
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    5 kwietnia 2018