Nowy próg stypendium socjalnego dla studentów

Komunikat dla studentów studiów I i II stopnia oraz studentów jednolitych studiów magisterskich

Od 1 marca 2017 r. Rektor UMCS w porozumieniu z Samorządem Studenckim podwyższył kwotę dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne z kwoty 850,20 zł do kwoty 900,00 zł.

Jednocześnie utworzono nowy przedział dochodowy (850,21 zł – 900 zł) w którym wysokość stypendium socjalnego wynosi 200 zł, a kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosi 40 zł.

W związku z tym studenci, których dochód na osobę w rodzinie zawiera się w powyższym przedziale mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2016/2017.

Wnioski można składać w swoich dziekanatach do 31 marca br.

Informujemy, że świadczenia przyznane na rok akademicki na podstawie dotychczasowych przepisów nie ulegają zmianie.

Wysokość stypendiów przyznawanych studentom

Zasady przyznawania stypendium socjalnego

    Aktualności

    Data dodania
    14 marca 2017