Erasmus+ rekrutacja 2020/2021 - psychologia

PROGRAM ERASMUS+

REKRUTACJA NA STUDIA ZAGRANICZNE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) studenci kierunku Psychologia (Wydział Pedagogiki i Psychologii), mają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2021/2022 w niżej wymienionych uczelniach zagranicznych:

Uczestnicy Programu nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, podręczników i inne koszty podczas studiów za granicą (informacja o programie: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/

Zakwalifikowani studenci otrzymają wsparcie indywidualne Komisji Europejskiej, które ma na celu pomoc w sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą i jest tylko dofinansowaniem w wysokości 450, 500 lub 520 euro na miesiąc studiów za granicą w zależności od kraju docelowego.

Studenci wyjeżdżający na studia za granicę w ramach Programu Erasmus+, którzy nabędą prawo do otrzymywania dodatku socjalnego według zasad obowiązujących na UMCS otrzymają całość wsparcia indywidualnego w PLN w podwyższonej wysokości z budżetu Programu PO WER, według stawek w zależności od kraju docelowego na każdy miesiąc zaakceptowanego przez uczelnię pobytu za granicą, w którym prawo to będzie przysługiwać (dokładne stawki będą znane w terminie późniejszym).

Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się za pośrednictwem Biura Programu Erasmus UMCS o dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+ Mobilność Edukacyjna/ PO WER.W takim przypadku całość dofinansowania będzie również pokrywana z Programu PO WER w PLN.

Warunki dla kandydatów:

 1. Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami UMCS bez względu na obywatelstwo,
 2. W okresie studiów za granicą, studenci nie mogą być na urlopie dziekańskim lub być inaczej urlopowani,
 3. Kandydaci powinni mieć średnią minimum:  za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów. Studenci I roku  II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów,
 4. Kandydaci muszą znać na poziomie zaawansowanym język, w którym będą odbywali studia na uczelni przyjmującej,
 5. Kandydaci muszą spełniać pozostałe kryteria formalne opisane w ww. Zasadach realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia  i na stronach: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/. Zgodnie z zasadami Programu Erasmus+ uprawnione są wyjazdy od II roku studiów I stopnia. Możliwy jest udział w programie studentów, którzy wcześniej korzystali z wyjazdów w ramach Programu Erasmus (patrz punkty 4 i 5 ww. Zasad realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia).

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja odbędzie się na podstawie oceny kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 1. list motywacyjny (skierowany do Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej, uwzględniający nazwę uczelni, w której kandydat chciałby odbywać studia (I wybór, ewentualnie II wybór), planowany termin odbycia studiów, wykaz przedmiotów, jakie chciałby zrealizować na uczelni przyjmującej (oraz jeśli dotyczy informacje o posiadaniu prawa do stypendium socjalnego na UMCS w semestrze bieżącym),
 2. zaświadczenie ze średnią ocen za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów wydane przez dziekanat (studenci – kandydaci z  I roku  II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów),
 3. zaświadczenie o znajomości języka obcego z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS), niewymagane dla studentów filologii obcych. Znajomość właściwego języka obcego studentów, którzy nie przedstawią takiego zaświadczenia będzie oceniana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmie przyjmująca uczelnia zagraniczna, do której student zostanie zakwalifikowany przez UMCS.

Procedura odwoławcza:
Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. Podania należy kierować do Dziekana Wydziału.

Skany dokumentów proszę przesyłać drogą mailową w dniach 10-11.03.2021r. do:
Dr Alicji Lisieckiej, na adres email: a.lisiecka@poczta.umcs.lublin.pl

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów z lektorem języka angielskiego odbędzie się w dniu 18.03.2021
Kwalifikacja kandydatów odbędzie się w dniu 19.03.2021 na Wirtualnym Kampusie. Dane dostępowe zostaną podane zgłoszonym Kandydatom drogą mailową. 

Szczegółowych informacji udzielić może Koordynator Wydziałowy dr Alicja Lisiecka w poniedziałki w godz. 12.00-14.00 na Wirtualnym Kampusie (obszar kursu – Konsultacje dr Alicja Lisiecka) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową lub drogą mailową: e-mail: a.lisiecka@poczta.umcs.lublin.pl

Informacji o ww. uczelniach zagranicznych, procedurach aplikacyjnych i programie studiów należy szukać na stronach internetowych tych uczelni. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd w ramach programu Erasmus+ należy niezwłocznie skontaktować się z Biurem Programu Erasmus UMCS telefonicznie lub mailowo:
Tel. (81) 537-54-10
e-mail: erasmus@umcs.pl

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń i na internetowej stronie Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS – 12.02.2021

 

 

  Aktualności

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  12 lutego 2021