Nabór do projektu dla studentów/ek UMCS

Atrakcyjne kursy i staże (płatne) dla studentów i studentek UMCS!!! Ilość miejsc ograniczona!!


Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie pt. „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”.
Projekt skierowany jest do studentów III roku studiów stacjonarnych na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (rocznik 2018-2021).
Do wyboru są dwie ścieżki wsparcia, tj.:
ŚCIEŻKA I (dla 60 osób)
- kurs „kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego” (60 godz.)
- staż studencki (180 godz., tj. 9 tygodni x 20 godz. zadań stażowych tygodniowo)
Stypendium stażowe za cały staż wynosi 2592,45 zł netto. Wypłacane będzie w trzech transzach (co 3 tyg.), każda po 864,15 zł netto.
ŚCIEŻKA II (dla 25 osób)
- szkolenie „inspektor ochrony przeciwpożarowej” (trwający 86 godz. )
Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 8 w Lublinie. Ukończenie szkolenia daje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Uczestnik/-czka po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 4a ust. 2 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://phavi.umcs.pl/.../113826-2-formularz-zgloszeniowy...
i dostarczyć go do Biura Projektu w następujący sposób:
1) Zostawić na portierni DS. Ikar w tacce z nazwą projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”
lub
2) Wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Projekt „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”
Dom Studencki "Ikar"
ul. Czwartaków 15, pok. 8
20-045 Lublin
ZAPRASZAMY!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2020