Wspomnienie o Magister Danucie Miłkowskiej

Magister Danuta Miłkowska urodziła się 6. marca 1949 roku w Chorzowie. Najmłodsze lata związała z Górnym Śląskiem – z Opolem nad Odrą i Raciborzem, gdzie rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Po służbowym przeniesieniu ojca do Szkoły Lotniczej w Dęblinie kontynuowała naukę w tym miejscu od IV klasy szkoły podstawowej. W 1967 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Sobieszynie.

Fot. 1. Mgr Danuta Miłkowska (1949–2019) fot. M. Jurałomska

Następnie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie studiowała geografię ze specjalnością kartografia. Był wyjątkowy okres rozwoju kartografii na UMCS pod wodzą osoby absolutnie nietuzinkowej, twórcy cenionej do dziś lubelskiej szkoły kartografii – prof. Franciszka Uhorczaka, przybyłego do Lublina z Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Tytuł magistra uzyskała w 1972 roku na podstawie pracy „Mapa użytkowania ziemi 1952”, napisanej pod kierunkiem Profesora.

Po studiach niemal całe swoje życie zawodowe związała z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Najpierw podjęła pracę w Zakładzie Geografii Fizycznej, którym kierował wówczas prof. Adam Malicki, twórca lubelskiego ośrodka geograficznego, a następnie prof. Henryk Maruszczak. W tej jednostce, będąc na etacie technicznym, pełniła obowiązki kreślarza aż do 1987 r. W latach 1987–1993 pracowała w firmie Techrem w Lublinie. Na UMCS powróciła w 1993 roku. Została zatrudniona na stanowisku specjalisty naukowo-technicznego w Zakładzie Geografii Regionalnej, gdzie pracowała do przejścia na emeryturę 2007 roku.

 

Fot. 2. Mgr Danuta Miłkowska podczas pracy fot. T. Brzezińska-Wójcik

 

Pracując w obu Zakładach Mgr Danuta Miłkowska w sposób niezwykle twórczy wspierała badania naukowe, zwłaszcza w czasach, kiedy zasoby internetowe i oprogramowania graficzne jeszcze nie istniały. Była niebywale utalentowaną kreślarką, sumienną, precyzyjną i twórczą. Wykonane przez Nią mapy i ryciny ilustrują wiele opracowań naukowych (publikacje w czasopismach, monografie – m.in. dotyczące Roztocza autorstwa oraz pod red. prof. J. Buraczyńskiego), prac doktorskich i habilitacyjnych pracowników obu Zakładów, a także prac o wymiarze aplikacyjnym (arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski).

Jej prace kartograficzne, wykonane niezwykle pewną ręką i bardzo starannie, pomagały pracownikom obu Zakładów w sposób poglądowy prezentować trudne zagadnienia nie tylko w publikacjach, ale także na posterach czy wystąpieniach na forum krajowym i międzynarodowym, m.in. we Frankfurcie, Berlinie, Ottawie czy Durbanie.

Oprócz zaangażowania w działalność naukową Mgr Danuta Miłkowska miała istotny wkład w zajęcia dydaktyczne, w tym zwłaszcza w przygotowanie oprawy graficznej wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych. Niektóre kopie map i ilustracji wykorzystywane są do dzisiaj. Ponadto w sposób niezwykle życzliwy wspierała studentów – seminarzystów – w zakresie opracowywania kartograficznych załączników do prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich. Otaczała także opieką zbiory kartograficzne Zakładu Geografii Regionalnej.

Poza tym Mgr Danuta Miłkowska spontanicznie i z niezwykłą życzliwością włączała się w bieżące prace na rzecz najpierw Instytutu Nauk o Ziemi, a następnie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – np. przygotowywanie konferencji krajowych i międzynarodowych oraz dokumentacji na potrzeby akredytacji kierunku geografia prowadzonego przez jednostkę.

Za swoją sumienną pracę była odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i doceniona nagrodą Rektora UMCS.

Mgr Danuta Miłkowska czynnie angażowała się w prace Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego, m.in. prowadząc rejestr odczytów, uczestnicząc w organizacji zjazdów, będąc członkiem komisji rewizyjnej. Ponadto, ciekawość świata powodowała, że uczestniczyła niemal we wszystkich odczytach Towarzystwa oraz w licznych podróżach krajowych i zagranicznych przez nie organizowanych.

Była niezwykle pracowitą i sumienną, a nade wszystko życzliwą, pełną optymizmu i ciepłą Osobą. Zawsze znajdowała czas dla innych. Poprzez swoje opowieści uczyła młodych adeptów nauki historii lubelskiej geografii. W trudnych chwilach wysłuchiwała i podtrzymywała na duchu, doradzała i stymulowała do pracy. Wszyscy mogliśmy liczyć na jej doświadczenie nie tylko geograficzne, ale także w pracach domowych – pieczeniu ciast, szyciu, usuwaniu plam.

W pamięci pracowników Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS pozostaną więc nie tylko publikacje z profesjonalnymi rycinami i mapami Pani Magister, ale także uśmiech, haftowane Jej ręką logo Zakładu na ściereczkach, wiersze – wspomnienia z podróży geograficznych, jak również ciepłe skarpety – jako bardzo osobiste podarunki.

Na zawsze pozostanie w pamięci tych, którzy Ją znali.

Łączymy się w żalu z Rodziną Pani Magister. Wyrażamy głęboką wdzięczność za obecność Pani Mgr Danuty Miłkowskiej wśród nas.

Społeczność Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    30 kwietnia 2019