Rekrutacja zimowa

30 stycznia rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów na wybrane 3-semestralne studia II stopnia na UMCS. Zainteresowani będą mogli wybrać spośród czterech kierunków: geoinformatyki oraz gospodarki przestrzennej z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, a także fizyki technicznej czy inżynierii nowoczesnych materiałów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Gospodarka przestrzenna to studia poszerzające wiedzę dotyczącą planowania i kształtowania przestrzeni. Kształcenie na tym kierunku ukierunkowane jest na analizę zjawisk społecznych i ekonomicznych w przestrzeni geograficznej oraz na rozszerzanie i doskonalenie warsztatu planistycznego. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: rewitalizacja urbanistyczna, zarządzanie środowiskiem, kształtowanie i zarządzanie obszarami metropolitarnymi czy polityka miejska.

Absolwent kierunku będzie posiadał wiedzę na temat instrumentów planowania oraz zarządzania przestrzenią, znał europejskie systemy i narzędzia planowania i wspomagania rozwoju regionalnego, prognozował i modelował procesy przestrzenne, przygotowywał ekspertyzy, a także stosował technologie i systemy informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu przestrzenią.


Studia na kierunku geoinformatyka rozwijają i poszerzają umiejętności sprawnego posługiwania się Systemami Informacji Geograficznej oraz powiązanymi z nimi systemami bazodanowymi i informatycznymi. Główny nacisk położony jest na aplikacyjność narzędzi geoinformatycznych przydatnych w analizach i badaniach problemów geoprzestrzennych z różnych dziedzin – nauk o środowisku, planowania przestrzennego, biznesu itp.

Absolwenci posiadają wiedzę dot. pozyskiwania, przetwarzania, interpretowania i wizualizowania danych przestrzennych dotyczących badanych zagadnień, wykorzystują nowoczesne techniki pomiarowe oraz narzędzia GIS, formułują podstawie wnioski uzyskanych danych.


Link do systemu rekrutacyjnego 

 Rekrutacja na ww. kierunki odbywa się zgodnie z harmonogramem:

 • 30 stycznia 2023 r. – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów;
 • 20 lutego 2023 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów;
 • 21 lutego 2023 r. – test kompetencyjny na kierunkach, które go przewidują;
 • 22 lutego 2023 r. – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne na kierunkach, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc w sposób zwyczajowo przyjęty – poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie SOR;
 • 23-24 lutego 2023 r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura Rekrutacji:

plac M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Numery kontaktowe:
+48 (81) 537 58 70
+48 (81) 537 58 80
+48 519 464 848 (w godzinach 8:00-15:00)

e-mail: rekrutacja@umcs.pl

Źródło informacji

  Aktualności

  Data dodania
  2 lutego 2023