Panel dyskusyjny - UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy

W dniu 29.04.2015 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbył się panel dyskusyjny w ramach realizowanego projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Panel poświęcony był powołaniu Klastra Geoinformacji Polski Wschodniej. Był to już siódmy panel zorganizowany przez pracowników Zakładu Kartografii i Geomatyki.

Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, który przywitał przybyłych gości instytucjonalnych oraz studentów. Całość spotkania prowadził dr. Krzysztof Kałamucki. W kolejności odbyły się trzy odczyty:

1. Klastry jako płaszczyzna współpracy i forma pozyskiwania źródeł finansowania, którego autorem był Bogdan Kępka – Prezes Zarządu Instytutu Zdrowego Życia Sp. z o.o. non profit. Członek Klastra Zielona Chemia w Szczecinie. Ekspert w dziedzinie klasteringu i pozyskiwania funduszy dla klastrów.

2. Badania w geoinformacji i ich komercjalizacja, autorstwa dr Paweł Cebrykowa, dr Krzysztofa Kałamuckiego i dr Mirosława Krukowskiego z Zakładu Kartografii i Geomatyki UMCS, wygłoszony przez dr. Krzysztofa Kałamuckiego

3. Klaster geoinformacji Polski Wschodniej - idea, cele i zadania, który wygłosił mgr inż. Waldemar Wapiński Prezes Zarządu OPGK Lublin

Wystąpienia przybliżały problematykę związaną z organizacją i działaniem klastrów, możliwości związanych z komercjalizacją badań w dziedzinie Geoinformacji oraz  założeń organizacyjnych Klastra Geoinformacji Polski Wschodniej.

Po prelekcjach odbyło się krótka dyskusja, która poprzedziła podpisanie przez umowy założycielskiej Klastra geoinformacji Polski Wschodniej. Umowa została parafowana przez kilkunastu sygnatariuszy, wśród nich znalazł się Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej reprezentowany przez dziekana prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego.

Powołany do życia klaster jest dobrowolnym porozumieniem firm produkcyjnych, handlowych, usługowych, stowarzyszeń instytucji naukowo-badawczych, uczelni i jednostek samorządu terytorialnego, działających w geodezji, kartografii i geoinformacji. Celem klastra jest wzajemne wspieranie się podmiotów poprzez transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz poprawę konkurencyjności tworzących go podmiotów. W konsekwencji działań jest wykreowanie międzynarodowe marki geodezji, kartografii i geoinformacji Polski Wschodniej jako innowacyjnego regionu specjalizującego się w badaniu i wykorzystaniu technologii wykorzystywanych w wymienionych dziedzinach.

GALERIA ZDJĘĆ

    Aktualności

    Data dodania
    30 kwietnia 2015