Lessy i paleolit Podola - XIX ukraińsko-polskie seminarium terenowe - 23-27 sierpnia 2015 roku, Tarnopol (Ukraina)

XIX ukraińsko-polskie seminarium terenowe w ramach cyklu "Stratygraficzna korelacja lessów i osadów lodowcowych Ukrainy i Polski” Lessy i paleolit Podola, 23-27 sierpnia 2015 roku, Tarnopol (Ukraina).

Lessy i paleolit Podola

23-27 sierpnia 2015 roku, Tarnopol (Ukraina)

Komunikat I

Celem seminarium jest prezentacja wyników najnowszych badań dotyczących problemów paleogeograficznych plejstocenu oraz paleolitu północnej części Podola w rejonie Tarnopola. Podole to region, w którym koncentruje się wiele stanowisk paleolitycznych, powszechnie uznawany za odrębne skupienie (ośrodek) osadnictwa paleolitycznego. W miejscowości Hluboczek Wielki nad Seretem znajduje się kluczowy profil z pięcioma warstwami kulturowymi datowanymi na środkowy i górny paleolit, a warstwa najstarsza pochodzi z przedostatniego interglacjału i jest w ogóle najstarszym śladem osadniczym w tej części Europy. Profil ten ze względu na swój unikatowy charakter z punktu widzenia problematyki lessowej i archeologicznej, jest znany i dyskutowany w literaturze światowej. Oprócz tego stanowiska w bliskim sąsiedztwie występują inne stanowiska paleolityczne, w których ślady osadnictwa przypadają na interglacjał eemski i wczesny okres ostatniego glacjału.

Podczas seminarium będą prezentowane wyniki studiów nad stratygrafią i paleogeografią warunków powstania lessów podolskich. W szczególności analizowane będzie położenie śródlessowych warstw kulturowych, często noszących znamiona wtórnych zaburzeń kriogenicznych. Zaplanowane, przez organizatorów, do prezentacji wyniki badań zostały otrzymane na podstawie kompleksowych studiów nad ich wykształceniem lito- i paleopedologicznym, jak też ich zapisem paleozoologicznym i paleobotanicznym oraz wiekiem ustalonym różnymi metodami fizycznymi.

Komitet naukowo-organizacyjny:

Przewodniczący:

Zespół:

Prof. dr hab. Andriy Bogucki (Lwów)
Prof. dr hab. Maria Łanczont (Lublin)

Prof. dr hab. Oleksandr Sytnik (Lwów)
Prof. dr hab. Teresa Madeyska (Warszawa)
Prof. dr hab. Petro Gożyk (Kijów)
Prof. dr hab. Maryna Komar (Kijów)
Prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz (Gdańsk)

Sekretariat:
Dr Olena Tomenjuk (Lwów)
Dr Przemysław Mroczek (Lublin)

Ramowy program seminarium:
23 sierpnia (niedziela): wspólny przejazd busem na trasie Lublin-Tarnopol
24 sierpnia  (poniedziałek): otwarcie seminarium, sesja plenarna i sesje tematyczne
25 sierpnia (wtorek): całodzienna sesja terenowa -Woloczysk, Zbaraż, Proniatyń
26 sierpnia (środa): całodzienna sesja terenowa - Tarnopol, Hluboczek Wielki, Ihrowica, sesja podsumowująca
27 sierpnia (czwartek): wspólny przejazd busem na trasie Tarnopol-Lublin

Ważne terminy:
30 marca 2015 r.: ostateczne zgłoszenia uczestnictwa
31 maja 2015 r.: dokonanie opłaty konferencyjnej i przesłanie tekstu abstraktu
10 sierpnia 2015 r.: II Komunikat wraz ze  programem

Języki konferencyjne: ukraiński, polski, angielski, rosyjski

Liczba uczestników: 50 osób, w tym z polski maksymalnie 20. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata konferencyjna w wysokości 650 zł będzie przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu  (wyżywienie i zakwaterowanie). Wpisowe nie obejmuje kosztów transportu na trasie Lublin-Tarnopol-Lublin oraz druku materiałów konferencyjnych. Organizatorzy czynią starania o dofinansowanie seminarium. Informacje na ten temat zostaną przesłane do uczestników w kwietniu 2015 r.

Opłata na konto Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział w Lublinie, al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin: Bank Pekao S.A., 63 1240 5497 1111 0010 5713 03113 z dopiskiem „LOESS”

Wymogi redakcyjne: tekst bez formatowania o objętości  1 strony, czcionka 10 pkt.

Kartę uczestnictwa oraz abstrakty należy przesłać na adres:
Dr Przemyslaw Mroczek
Zakład Geoekologii i Paleogeografii
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin
Tel. 81 537-68-38
przemyslaw.mroczek@umcs.pl

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    11 grudnia 2014