Jubileuszowa Debata Studencka o gospodarce przestrzennej

W poniedziałek, 11 marca 2019 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się jubileuszowa 50. Debata Studencka „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce”. Jej tematem był „Lublin 2030 oczami studentów”. Wydarzenie było połączone z pilotażowymi warsztatami rozpoczynającymi cykl prac nad opracowaniem Strategii Lublin 2030.

Studencka Debata „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce” została zainicjowana w 2013 roku przez dr Dagmarę Kociubę z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania, a w jej organizacji od lat uczestniczą studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity”. Na jubileuszowej 50. Debacie władze Wydziału reprezentowała Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Irena Agnieszka Pidek, prof. nadzw., zaś Urząd Miasta Lublin – pracownicy Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości: Robert Żyśko - Kierownik Referatu ds. Strategii i Analiz, Michał Furmanek – Koordynator Projektu Strategia Lublin2030 oraz Ewelina Frelas i Paweł Cienkiera. W debacie brali udział również prof. Marian Harasimiuk wraz z małżonką dr Krystyną Harasimiuk oraz redaktor Artur Jurkowski z „Kuriera Lubelskiego”. W warsztatach uczestniczyli studenci z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS oraz z Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników przez prof. Irenę Agnieszkę Pidek, która stwierdziła, że w ciągu ostatnich sześciu lat debaty stały się marką promującą Wydział i UMCS w regionie oraz w kraju. W kolejnej części dr Dagmara Kociuba podsumowała 50 debat i stwierdziła, że „historia zatoczyła koło, gdyż 1 Debata, która odbywała się 21 stycznia 2013 r. poświęcona była dyskusji nad czterema głównymi założeniami tworzonej wówczas Strategii Lublin 2020 z perspektywy studiujących w Lublinie młodych ludzi. Zaś w czasie 50. Debaty studenci będą wyznaczać obszary dla nowej Strategii Lublin 2030”. Następnie głos zabrał Michał Furmanek, który przedstawił główne założenia prac nad dokumentem. Podkreślił, że będzie to pierwsza i wyjątkowa w skali kraju strategia wypracowana w sposób partycypacyjny. Planuje się, że przy jej tworzeniu weźmie udział 10% mieszkańców Lublina, czyli około 34 000 osób.

W dalszej części odbyły się warsztaty, które poprowadziły Agnieszka Duda-Jastrzębska i Marta Nazaruk-Napora z Lubelskiej Grupy Badawczej. W czasie warsztatów studenci podzieleni na zespoły wypracowywali wizje Lublina w 2030 roku. W rezultacie wybrano 4 obszary: „Lublin, chcę tu zostać”, „Lublin 2030 – zielone miasto innowacji”, „Miasto w ruchu” i „POLUBlin”. Na koniec studenci zaprezentowali wyniki swoich prac, a także  zaproponowali nowe pomysły na miasto.

Warto podkreślić, że dzięki uczestnictwu w jubileuszowej Debacie studenci są drugą, po ekspertach, grupą, która aktywnie włącza się w wypracowywanie mapy kluczowych obszarów. Mają zatem możliwość skonfrontowania wiedzy, którą poznają na zajęciach, z rzeczywistymi działaniami. Jest to jedno z głównych przesłań Studenckiej Debaty „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce”.

Kolejna debata odbędzie się 25 kwietnia 2019 r.

Serdecznie zapraszam!
Dagmara Kociuba

    Aktualności

    Data dodania
    22 marca 2019