Geoeksplorator (Akademia Młodego Przyrodnika)

Od kwietnia do czerwca br. pracownicy naszego Wydziału realizowali zajęcia w ramach projektu Akademia Młodego Przyrodnika – blok Geoeksplorator. Zajęcia te były skierowane do uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego i odbywały się przede wszystkim w terenie oraz w nowocześnie wyposażonych obiektach Wydziału. Zajęcia miały charakter warsztatów, prac laboratoryjnych i wykładów problemowych.

Projekt finansowany jest z funduszy europejskich (w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym) i składa się z 7 bloków tematycznych prezentujących wiedzę o środowisku przyrodniczym. Każdy z nich przedstawia zjawiska i procesy, których rozumienie odgrywa dużą rolę w codziennym życiu człowieka oraz przygotowuje do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Oferowana tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące zjawisk pogodowych, geologicznych i geomorfologicznych zachodzących w powierzchniowej warstwie Ziemi, degradacji gleb oraz problemy badania powierzchni Ziemi a także tworzenia i użytkowania map oraz gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych geoprzestrzennych.

Realizacja projektu przewidziana jest na dwa lata, w tym roku wzięło w nim udział 210 uczniów z 14 szkół województwa lubelskiego. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony szkół a uczestniczący w nim uczniowie wykazują znaczne zaangażowanie podczas zajęć. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej.

    Aktualności

    Data dodania
    5 czerwca 2019