Awans naukowy - dr Monika Pietruczuk

W dniu dzisiejszym (tj. 13.02.2019) na naszym Wydziale miała miejsce obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Pietruczuk doktoranki w Zakładzie Geomorfologii i Paleogeografii UMCS.

Temat rozprawy: „Uwarunkowania krajobrazu kulturowego doliny Giełczwi (Wyżyna Lubelska) i koncepcje jego kształtowania”

Promotorem doktoratu jest prof. dr hab. Maria Łanczont, a recenzentami: 

  • prof. Ewa Roo-Zielińska – Polska Akademia Nauk
  • dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG – Uniwersytet Gdański

GRATULUJEMY!


Sylwetka dr Moniki Pietruczuk

Pani Dr Monika Pietruczuk po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 2007 roku podjęła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na kierunku geografia. W 2010 roku obroniła pracę licencjacką pt. „Monografia geograficzna miejscowości Gardzienice” wykonaną pod kierunkiem dra Pawła Zielińskiego. Stopień magistra (specjalność geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu) uzyskała w 2012 roku po obronie pracy magisterskiej pt. „Analiza zagrożeń miejscowych i jej znaczenie w planowaniu krajobrazowym na przykładzie gminy Łęczna” wykonanej pod kierunkiem dra Grzegorza Janickiego w Zakładzie Geoekologii i Paleogeografii, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na kierunku geografia WNoZiGP UMCS a jej zinteresowania badawcze skupiły się wokół zagadnień kształtowania i oceny wizualnej krajobrazu. W 2016 r. miejsce miało formalne otwarcie przewodu doktorskiego i zatwierdzenie tytułu rozprawy o następującym brzmieniu: „Uwarunkowania krajobrazu kulturowego doliny Giełczwi (Wyżyna Lubelska) i koncepcje jego kształtowania”.

Podczas studiów dr M. Pietruczuk ukończyła kurs z zakresu wdrażania i obsługi systemów informacji przestrzennej (GIS), w tym moduł tematyczny „GIS w zarządzaniu obszarami”. Odbyła praktyki zawodowe w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki w Lublinie oraz praktyki zawodowe w Pracowni Architektury Krajobrazu Zieleń-Projekt w Lublinie. Odbyła także 10-dniowe konsultacje naukowe w Pracowni Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. W 2008 roku uzyskała Certyfikat z języka angielskiego City & Guilds na poziomie B2, a w roku 2016 Certyfikat z języka angielskiego TOEIC również na poziomie B2.

Dorobek publikacyjny dr M. Pietruczuk składa się z 13 prac. W czasopismach z listy B wykazu MNiSW wydane zostały 2 artykuły. Ponadto brała czynny udział w 5 konferencjach naukowych, w 2 edycjach Warsztatów Młodych Geomorfologów oraz w 2 Seminariach Wyjazdowych Doktorantów jak również organizacji 2 edycji Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Prywatnie, dr Monika Pietruczuk od sześciu lat jest szczęśliwą żoną i mamą 4-letniej Amelki i 1,5 miesięcznej Ani. Jest także prawnuczką prof. Adama Malickiego, ucznia Eugeniusza Romera i absolwenta Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, który był założycielem uniwersyteckiej geografii w czasie powoływania UMCS w Lublinie w 1945 roku. 

Prof. dr hab. Maria Łanczont (promotor)

    Aktualności

    Data dodania
    13 lutego 2019