Awans naukowy - dr Jacek Łojek

Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym (tj. 18.04.2019) odbyła publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jacka Łojka.

Temat rozprawy:„Warunki rozwoju krasowych form wertebowych w wyżynnej części międzyrzecza Wisły i Bugu w świetle analiz przestrzennych i rekonstrukcji paleośrodowiskowych”

Promotor pracy: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk – Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

*****

Wykaz publikacji dr Jacka Łojka: 

1. Łojek J., 2010; Zastosowanie aplikacji ArcView w archiwizowaniu i prezentacji obiektów archeologicznych na przykładzie stanowiska archeologicznego Bykowszczyzna koło Kocka. Wydział Leśny SGGW Warszawa. Manuskrypt pracy dyplomowej.

2. Cierech Z., Łojek J., 2010; I Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej Podlesice, 12- 14.05.2010-sprawozdanie. [w:] Przegląd Geologiczny, tom 58, nr 8, 645-656.

3. Łojek J., Pidek I.A. 2011; Czynnik antropogeniczny w transformacji geosystemu jeziorno-torfowiskowego Bezedna w Strupinie Małym (Pagóry Chełmskie) – abstrakt. 

4. Łojek J., 2010; Warunki rozwoju drobnych zagłębień bezodpływowych obszaru Wyżyny Lubelskiej, abstrakt. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Geografii -Rozwój zrównoważony regionów Polski, Toruń 23-25.09.2010. 

5. Łojek J., 2011; Czynnik antropogeniczny w transformacji geosystemu jeziorno-torfowiskowego Bezedna w Strupinie Małym koło Chełma. Materiały konferencyjne Warsztatów Naukowych „Torfowiska w krajobrazie przekształconym-funkcjonowanie
i ochrona” Wawrzykowizna, 1-3 czerwca 2011. 

6. Pidek I. A., Kulesza P., Dobrowolski R., Łojek J. 2011. Klimatyczne i antropogeniczne zmiany paleośrodowiskowe zarejestrowane w profilu Bezedna (Pagóry Chełmskie, wschodnia Polska). [w:] Hulisz P.,  Karasiewicz M., Noryśkiewicz A. M. (red.) Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych. V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011. Wyd. PIG-PIB: 71-72. 

7. Łojek J., 2012. The use of 3D graphic modelling in geoarchaeological investigations (Bykowszczyzna archaeological site near Kock, E Poland). Contemporary Trends in Geoscience, 1, 1, 31-37. 

8. Łojek J., Dzierżak M., 2013, Postglacjalna transformacja rzeźby Kotliny Chodelskiej. Materiały Konferencyjne I Podkarpackiej Konferencji Naukowej Doktorantów, Rzeszów, 49.           

9. Dobrowolski R., Dzieńkowski T., Pidek I. A., Michczyńska D. J., Łojek J., Kulesza P., 2015. Naturalne i antropogeniczne zmiany warunków środowiska we wczesnym średniowieczu w rejonie Chełma w zapisie osadów biogenicznych stanowiska Bezedna. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria Archeologiczna 46(2013–2015): 37–54.   

10. Dobrowolski R., Kulesza P., Łojek J., Pidek I. A., 2015.  Origin and evolution of the Bezedna lake-mire complex in the Lublin area (East Poland): a case study from permafrost lakes in karstic regions. Journal of Paleolimnology, 53 (2): 191-213.         

 

    Aktualności

    Data dodania
    18 kwietnia 2019