Usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników UMCS

Uprzejmie informujemy, że UMCS podpisał umowę na świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Uczelni na rok 2014 z Samodzielnym Publicznym Akademickim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie (ul. Langiewicza 6A). W związku z powyższym przedstawiamy „Szczegółowe zasady organizacji usług medycznych na rzecz osób kierowanych przez UMCS”.

Uprzejmie informujemy, że UMCS podpisał umowę na świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Uczelni na rok 2014 z Samodzielnym Publicznym Akademickim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie (ul. Langiewicza 6A). W związku z powyższym przedstawiamy „Szczegółowe zasady organizacji usług medycznych na rzecz osób kierowanych przez UMCS”. 

Świadczenia usług profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników UMCS i osób przyjmowanych do pracy (badania okresowe, wstępne i kontrolne, badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych) oraz pracowników prowadzących samochody służbowe i osób wykorzystujących samochód prywatny do celów służbowych będą świadczone w Samodzielnym Publicznym Akademickim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Langiewicza 6A, 20–531 Lublin. Badania profilaktyczne wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz. 800–1600, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych do godz. 1000. Badania wykonywane są po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu się osoby skierowanej do Rejestracji Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Akademickiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Langiewicza 6A, pok. 114a, tel. (81) 524 78 58. 

Badania profilaktyczne przeprowadzane są na podstawie opatrzonych datą skierowań wydawanych przez UMCS, zawierających informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych na danym stanowisku pracy. 

Badanie wstępne i okresowe obejmują co najmniej następujące badania laboratoryjne: morfologię krwi, OB, badanie poziomu glukozy, lipidogram oraz badanie ogólne moczu. W przypadku osoby powyżej 40. roku życia badanie wstępne i okresowe obejmują ponadto EKG serca. 

W skład badań pracowników kierujących samochodem w ramach wykonywania obowiązków służbowych wchodzą:

  • badania i wydanie orzeczenia przez lekarza uprawnionego,
  • badanie przez lekarza specjalistę okulistę,
  • badanie widzenia kontrastowego (zmierzchowe) i wrażliwości na olśnienie (Kontrastometr).

W przypadku, gdy w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań profilaktycznych zaistnieje potrzeba stosowania przez osobę przyjmowaną do pracy lub pracownika podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego okularów korygujących wzrok, lekarz okulista przeprowadzający badanie wystawi receptę określającą parametry odpowiednich szkieł korygujących wzrok. Recepta będzie stanowić podstawę do wykonania okularów do pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

Orzeczenia lekarskie kończące badania profilaktyczne wydawane są w formie zaświadczeń. Samodzielny Publiczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie wyda osobie poddanej badaniu profilaktycznemu, na jej wniosek, kserokopię wyników wykonanych badań diagnostycznych lub specjalistycznych konsultacji lekarskich. 

Badania wstępne i okresowe zakończone będą niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu rozpoczęcia badań; w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania specjalistycznego badania konsultacyjnego lub badania dodatkowego, niezbędnego dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika, termin oczekiwania na to badanie nie przekroczy 5 dni roboczych. 

Badania kontrolne wykonywane są w dniu zgłoszenia się skierowanego pracownika UMCS. 

    Aktualności

    Data dodania
    17 grudnia 2013