Sukces absolwentki Matematyki w Ogólnopolskim Konkursie im. Anny Zofii Krygowskiej

Studentka Anna Sieczka (absolwentka studiów I stopnia na kierunku Matematyka o specjalizacji nauczycielskiej: matematyka z informatyką) zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki za pracę licencjacką pt. "Znaczenie oceny kształtującej w nauczaniu matematyki". Warto podkreślić, że jest to jedyna praca licencjacka nagrodzona w tej edycji konkursu - pozostałe nagrody zostały przyznane pracom magisterskim. Pani Anna Sieczka kontynuuje studia II stopnia na kierunku nauczanie matematyki i informatyki.

Praca p. Anny Sieczki skupia się na badaniu znaczenia oceny kształtującej w nauczaniu matematyki. Ukazuje składowe oceny kształtującej (cele lekcji, kryteria oceniania, informacja zwrotna zamiast oceny w formie stopnia) oraz opis badań dotyczących jej skuteczności. Rozprawa pokazuje, jak wdrażać ocenę kształtującą w pracy nauczyciela.

Praca powstała we współpracy z nauczycielem matematyki w szkole podstawowej nr 30 w Lublinie, p. Marcinem Szymańskim. Przeprowadzono badania mające na celu sprawdzenie, czy ocena kształtująca wpływa na osiągnięcia matematyczne uczniów. W badaniu brały udział dwie klasy siódme, gdzie jedna z nich była grupą badawczą, a druga grupą kontrolną. Uczniowie z grupy badawczej przez cały okres trwania badania otrzymywali ustne i pisemne oceny kształtujące. Z kolei uczniowie w grupie kontrolnej nie dostawali takich ocen, tylko oceny sumujące – punkty lub stopnie. W trakcie trwania badania w grupie badawczej zostały przeprowadzone obserwacje. Po zakończeniu badań nauczyciel udzielił wywiadu, a uczniowie z grupy badawczej wypełnili ankietę. Podczas badania zostały wykonane analizy pisemnych prac uczniów z obu klas, obejmujących zagadnienia z działu liczby i działania.
 
Zastosowane metody badawcze ujawniły, że stosowane oceny kształtujące wpłynęły na polepszenie wyników uczniów z grupy badawczej w porównaniu z grupą kontrolną. Uczniowie i nauczyciel byli zadowoleni z korzystania z tej oceny i chcieliby, aby pojawiła się ona na stałe na lekcjach matematyki.

    Aktualności

    Data dodania
    8 lutego 2022