Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin

Gmina Lublin realizuje Program wspierania laureatów i finalistów turniejów oraz zawodów stopnia centralnego olimpiady, studiujących na terenie miasta. Inicjatywa ma na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady lub turnieju, do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:
- ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku szkołę ponadgimnazjalną
- uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.);
- jest studentem pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin;
- w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2017/2018 będą przyjmowane w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin (ul. Narutowicza 37/39, Lublin) do 31 marca 2018 r. w godzinach 7:30 – 15:30.
Ogólna szacunkowa kwota przyznanego stypendium na rok akademicki 2017/2018 wynosi 4 725 zł.


Formularz wniosku oraz uchwała Rady Miasta Lublin
Więcej informacji znajduje się na stronie www.lublin.eu w zakładce „Edukacja” (https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/)

    Aktualności

    Data dodania
    13 marca 2018