Konkurs POWER - Zintegrowane Programy Uczelni, Ścieżka I

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I.

Termin składania wniosków na konkurs: od 26 czerwca 2017 r. do 15 września 2017 r.

W ramach konkursu uczelnie wyższe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących Zintegrowanych Programów Uczelni. Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni, dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:

1) Moduł programów kształcenia

Typy działań:

 • dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności;
 • wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki uwzględnieniu m.in. programów stażowych powiązanych z programem kształcenia;
 • realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców;
 • włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

2) Moduł podnoszenia kompetencji:

 • podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju poprzez m. in. realizację szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, dodatkowych zadań praktycznych dla studentów realizowanych w formie projektowej.

3) Moduł programów stażowych:

 • wysokiej jakości programy stażowe dla studentów.

4) Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy

Typy działań:

 • wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;
 • wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia, badania wśród pracodawców w regionie) do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie;

5) Moduł studiów doktoranckich:

 • tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich i oraz włączenie do tych programów działań uzupełniających (jak np. staże dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje naukowe i dydaktyczne doktorantów), realizowanych poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:
 1. interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich,
 2. programy studiów doktoranckich realizowane przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi,
 3. programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

6) Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

Typy działań:

 • działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie: umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia), prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne;
 • wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia;
 • działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020.

W przypadku modułów obejmujących więcej niż jeden typ działań, do uznania poprawności realizacji modułu wystarczająca będzie realizacja co najmniej jednego z proponowanych w tymże module typów działań.

Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 18 miesięcy i nie przekracza 48 miesięcy.

Wymagany wkład własnyo wartości min. 3% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Kluczowe kryteria dostępu:

Ogólne:

 • Co najmniej 30% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie kontynuowało kształcenie (na studiach I, II, III stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia.

Szczegółowe:

W przypadku realizacji staży, programów rozwoju kompetencji, wsparcia dla biura karier:

 • Projekt musi obejmować działania realizowane wyłącznie w okresie od jednego do maksymalnie czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego

W przypadku realizacji staży:

 • W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu programów stażowych minimalny wymiar stażu musi wynosić 120 godzin zadań stażowych, przy czym nie może obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu. Dopuszczalna jest realizacja stażu w większym łącznym wymiarze godzinowym, jednakże przy zachowaniu wymiaru co najmniej 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.
 • W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu programów stażowych wydatki w tym zakresie muszą zostać ograniczone wyłącznie do finansowania działań bezpośrednio dotyczących odbywania przez studentów staży (wynagrodzenie stażowe), kosztów dojazdów, zakwaterowania i utrzymania (w przypadku staży poza miejscem zamieszkania), kosztów ubezpieczenia, badań lekarskich (jeżeli są wymagane), kosztów materiałów zużywalnych (niezbędnych do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych (bez środków trwałych)), kosztów wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy oraz kosztów pośrednich (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi).
 • W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu programów stażowych projekt przewiduje, że co najmniej 30% studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu zostanie skierowanych na staż.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem

Uczelnia może złożyć w odpowiedzi na konkurs tylko jeden wniosek w związku z tym osoby zainteresowane konkursem proszone są o zgłaszanie swoich pomysłów na fiszce zgłoszeniowej. 

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację projektów prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, tel. 81 537 54 92 lub 81 537 54 61, e-mail:ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl

 

  Aktualności

  Data dodania
  26 czerwca 2017