Konkurs grantowy Samorządu Studentów UMCS

W związku z przeznaczeniem przez Samorząd Studentów UMCS środków finansowych na realizację programu grantowego, uprzejmie informuję o rozpoczęciu konkursu grantowego, na który została przeznaczona kwota 20.000 zł.

W związku z przeznaczeniem przez Samorząd Studentów UMCS środków finansowych na realizację programu grantowego, uprzejmie informuję o rozpoczęciu konkursu grantowego, na który została przeznaczona kwota 20.000 zł. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy studenckie, koła naukowe, oraz inne uczelniane organizacje studenckie działające na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wpisane do rejestru organizacji prowadzonego przez JM Rektora. 

Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup sprzętu. 

Wnioski należy składać w dniach u mgr Anny Nieoczym w dniach 14-27 listopada 2013 r. (DS „Helios”, Biuro Spraw Studenckich, pok. nr 8). 

Wzory wniosków oraz regulamin przyznawania grantów dostępne są na stronie Samorządu Studentów

Podziału przeznaczonych na ten cel środków dokona Parlament Studentów UMCS w oparciu o projekt podziału przedstawiony przez komisję grantową. 

Oceny wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym dokona komisja grantowa powołana przez Parlament Studentów UMCS. Komisja odrzuci wnioseik, które nie spełnią wymogów formalnych, a także jeżeli nie zostanie złożone sprawozdanie albo sprawozdanie zawierać będzie braki formalne. Po zakwalifikowaniu wniosków komisja dokona ich oceny merytorycznej oraz zaproponuje przyznanie dotacji, której wysokość zależeć będzie od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków oraz wysokości środków przeznaczonych na ten cel. 

Justyna Rokita
Przewodnicząca Parlamentu Studentów UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    28 listopada 2013