Funkcjonowanie Uniwersytetu w okresie świątecznym - Zarządzenie JM Rektora UMCS

ZARZĄDZENIE Nr 106/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w okresie od 23 grudnia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE 
Nr 106/2013 
Rektora 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 
z dnia 20 listopada 2013 r. 
w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w okresie 
od 23 grudnia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r.


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w celu racjonalizacji kosztów funkcjonowania Uniwersytetu, zarządzam:


§ 1

Wprowadza się specjalny tryb funkcjonowania Uniwersytetu w okresie od 23 grudnia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r., na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.


§ 2

1. Ustala się dni robocze przypadające w okresie od 23 grudnia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r. dniami wolnymi od pracy dla wszystkich pracowników Uniwersytetu. 
2. Wykorzystując dni wolne, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się następującą kolejność: 
1) pracownicy posiadający do odebrania czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych wykorzystują go w dniach, o których mowa w ust.1; 
2) w okresie, o którym mowa w ust. 1, pracownicy mogą skorzystać ze zwolnienia od pracy przysługującego w danym roku kalendarzowym w wymiarze 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 188 kodeksu pracy „opieka nad dzieckiem”); 
3) dni, o których mowa w ust. 1, są okresem urlopowym dla pracowników, którzy nie posiadają do odebrania czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych; 
4) pracownicy nieposiadający czasu wolnego do odebrania w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych lub urlopu wypoczynkowego na własny wniosek mogą skorzystać z urlopu bezpłatnego. Wniosek należy złożyć do Biura Kadr Centrum Kadrowo Płacowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2013r. 
3. Dla pracowników niekorzystających z nieobecności opisanych w ust. 2, kierownicy jednostek organizacyjnych ustalą indywidualne plany pracy, z uwzględnieniem obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy. 
4. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszego zarządzenia oraz prowadzenia rzetelnej ewidencji czasu pracy w systemie kadrowo-płacowym SAP w celu właściwego rozliczenia czasu pracy podległych pracowników.


§ 3

Dziekani wydziałów, kierownicy jednostek pozawydziałowych oraz kierujący poszczególnymi pionami administracji zapewnią dyżury umożliwiające utrzymanie obiektów oraz w razie konieczności bieżącą obsługę interesantów, a także ustalą tryb powiadamiania odpowiednich członków kierownictwa Uniwersytetu w przypadkach wymagających nagłych działań.


§ 4

Kwestor jest odpowiedzialny za wypłaty wynagrodzeń pracownikom w terminach określonych w Regulaminie Pracy.


§ 5

W dniach od 23 grudnia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r. do niezbędnego minimum ograniczone zostanie ogrzewanie, sprzątanie pomieszczeń Uniwersytetu i utrzymanie terenów zewnętrznych.


§ 6

Postanowienia zawarte w § 2 nie dotyczą: 
1) pracowników prowadzących istotne terminowe badania naukowe – zaakceptowane przez dziekanów wykazy osób i miejsc prowadzenia badań przekazać należy Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r.; 
2) pracowników obsługujących stale pracującą aparaturę naukowo-badawczą – wykazy tych osób należy przekazać Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej w terminie do 10 grudnia 2013 r.; 
3) pracowników zatrudnionych przy dozorze mienia; 
4) służb konserwatorskich – dyżury konserwatorów ustali kierownik Działu Eksploatacji i przekaże Z-cy Kanclerza ds. Techniczno-Majątkowych w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r.; 
5) pracowników wyznaczonych do pracy w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez bezpośrednich przełożonych – wykazy tych osób przekazać należy Kanclerzowi w terminie do 10 grudnia 2013 r.


§ 7

Zobowiązuję do koordynowania działań dotyczących realizacji niniejszego zarządzenia: 
1) Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz spraw pracowniczych według kompetencji; 
2) Prorektora ds. Ogólnych w zakresie spraw pracowniczych według kompetencji; 
3) Kanclerza w zakresie bieżącego funkcjonowania Uczelni oraz spraw pracowniczych według kompetencji.


§  8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

REKTOR 
dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. 

    Aktualności

    Data dodania
    4 grudnia 2013