Pożegnanie zmarłej śp. Profesor Haliny Wiśniewskiej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 maja 2018 roku zmarła

śp. prof. zw. dr hab. Halina Wiśniewska

emerytowana profesor
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Urodziła się 20 października 1931 roku w Zawierciu. Lata przedwojenne spędziła w Gdyni i w Dębie. Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego ukończyła 26 czerwca 1948 roku. Po maturze zapisała się na Państwowy Kurs Nauczycielski w Przemyślu, zaś edukację w Studium Nauczycielskim w Rzeszowie rozpoczęła w roku 1957. Tytuł magistra filologii polskiej uzyskałana Wydziale Filologiczno-Historycznym WSP w Krakowie (1965 rok), a po upływie kolejnych ośmiu lat zdobyła stopień doktora nauk humanistycznych (28 lutego 1973 roku).

1 października 1978 roku otrzymała stanowisko docenta, zostając kierownikiem Zakładu Metodyki Literatury i Języka Polskiego UMCS. Funkcję tę pełniła do czasu przejścia na emeryturę w 2001 roku. W 1989 roku otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1993 roku – profesora zwyczajnego.

Dwukrotnie, w latach 1978-1981 oraz 1987-1990, sprawowała obowiązki prodziekana Wydziału Humanistycznego. 

Była również przewodniczącą Wojewódzkiej Olimpiady Polonistycznej (1980-1987) oraz od 1991 r. członkinią Komitetu Redakcyjnego Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku. Uczestniczyła również  w pracach: Okręgowego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, a także Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego przy Komitecie Językoznawstwa PAN, Zespołu Kierunkowym Filologii Polskiej Centralnego Ośrodka Metodycznego MEN.

Osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Profesor Haliny Wiśniewskiej zostały dostrzeżone i nagrodzone m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem „Zasłużony dla Lublina”, medalami: Komisji Edukacji Narodowej, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyśli i Zamościu, Nauką w Służbie Ludu (za zasługi dla UMCS) oraz licznymi nagrodami Rektora UMCS i aż trzykrotnie nagrodą Ministra (1976, 1980, 1986).

Profesor Halina Wiśniewska interesowała się polskim renesansem, barokiem i oświeceniem od dawna, czego dowodem są liczne studia opisujące szesnasto-, siedemnasto- i osiemnastowieczną gramatykę oraz leksykę. Obok kilkudziesięciu szkiców poświęconych socjolektom (np. rzemieślników, urzędników, uczonych) oraz idiolektom (m.in.: Sz. Szymonowica, W. Kochowskiego, Biernata z Lublina) powstało kilkanaście monografii stanowiących doskonałe przykłady łączenia wiedzy lingwistycznej z analizą socjologiczną, stylistyczną i historyczną, przybliżających obraz polskiej kultury i przyczyniających się do jej lepszego poznania.

Wypada przywołać tutaj chociaż niektóre z nich: Polszczyzna przemyska wieków XVII-XVIII (1975); Stylistyczne i socjalne odmiany polszczyzny lublinian XVII wieku (1977); Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowicza (1985); Kulturalna polszczyzna XVII wieku. Na przykładzie Zamościa (1994); Ludzie i zdarzenia w barokowym Zamościu (1996); Język polski w łacińskich pracach Jana Ursinusa (1998); Język polski na ziemiach ruskiej i lubelskiej w Rzeczpospolitej szlacheckiej (Lublin 2001); Polszczyzna przez wieki (od średniowiecza do oświecenia) (2009); Kunszt pisania po polsku w królewskim Przemyślu, XVI-XVIII wiek (2010); Uciechy miłości i wojowanie w wierszach konceptowych Jana Andrzeja Morsztyna (1621-1693) (2010); Sebastian Fabian Klonowic. Urzędnik i poeta królewskiego Miasta Lublina (materiały źródłowe: 1570-1603) (2010); Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach (2003); Ignacego Krasickiego dubiecka przestrzeń ojczysta. Studium lingwistyczno-kulturowe (2011); Milczenie i pisanie małopolskich pań w wiekach XVI-XVIII (2013); Renesansowa nowoczesność w przypowieściach, czyli bajkach Biernata z Lublina (ok. 1465-ok. 1529) (2015); Rzemieślnicy i rzemiosła w królewskim Przemyślu (zawodowe słownictwo i frazeologia) XVI-XVIII wiek (2015); Polszczyzna w utworach Elżbiety Drużbackiej poetki saskiej (1698-1765) (2016); Medycyna w nowo powstałym Zamościu i zielnik lekarski Jana Ursyna (2017).

Oprócz wymienionych dzieł należy też wspomnieć licznie redagowane książki dotyczące zagadnień z obszaru metodyki nauczania języka polskiego.

W osobie Pani Profesor Haliny Wiśniewskiej żegnamy wielkiego naukowca, znanego specjalistę w zakresie historii i dydaktyki języka polskiego, erudytę, autorytet oraz wychowawcę wielu pokoleń polonistów.

Pożegnanie na Wydziale Humanistycznym rozpocznie się
6 czerwca o godz. 12.00
(hol przy głównym wejściu).

 Uroczystości pogrzebowe odbędą się tego samego dnia
na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie,
ul. Droga Męczenników Majdanka 71
i rozpoczną się o godzinie 14.00 w kaplicy cmentarnej.

Rodzina zwraca się z prośbą o nieprzynoszenie kwiatów
i składanie przed pożegnaniem ewentualnych datków
na Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.

 ***

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    6 czerwca 2018