Zmarł Śp. Prof. Stefan Warchoł

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 września 2019 roku zmarł

Śp. Prof. Stefan Warchoł
twórca slawistyki lubelskiej, znakomity naukowiec, nauczyciel akademicki.

Profesor Stefan Warchoł w latach 1954–2000 był nierozerwalnie związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2003–2007 pracował w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.

Profesor Stefan Warchoł urodził się 21 stycznia 1930 roku w Przędzelu (pow. Nisko, dawne woj. lwowskie) w rodzinie głęboko patriotycznej – ojciec był znanym działaczem Stronnictwa Ludowego. Wykształcenie średnie Profesor uzyskał w renomowanym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. S. Czarnieckiego w Nisku. W latach 1949–1952 odbył studia polonistyczne pierwszego stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim; kontynuował je na Uniwersytecie Poznańskim. Pracę magisterską z językoznawstwa historycznego napisał pod kierunkiem profesora Władysława Kuraszkiewicza.

W 1954 roku Stefan Warchoł rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Języka Polskiego UMCS. Położył ogromne zasługi we współtworzeniu kierunku filologia polska, istniejącego na UMCS od 1953 roku. W latach 1954–1961 zatrudniony był w Katedrze Języka Polskiego, natomiast od 1962 roku – w nowo utworzonej Katedrze Filologii Słowiańskiej na stanowisku adiunkta (od 1.10.1962), a następnie docenta. Od 1979 roku aż do 2000 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Filologii Słowiańskiej (późniejszy Zakład Filologii Słowiańskiej, a od 1992 roku Zakład Filologii Językoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej).

Będąc pracownikiem UMCS, przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, uzyskując kolejne stopnie naukowe: doktora, doktora habilitowanego oraz tytuł profesora.

Profesor Stefan Warchoł, wychodząc w swej pracy naukowej od badań polonistycznych z zakresu historii języka i dialektologii (por. m.in. monografię Gwary dawnej ziemi stężyckiej, 1964), poszerzał zainteresowania badawcze o aspekty slawistyczne (por. Geneza i rozwój słowiańskich formacji ekspresywnych z sufiksalnym -k- i -c-, 1984). Szczególny przedmiot Jego badań stanowiły gwary pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego (por. m.in. dokumentację gwar polskich i ukraińskich dla kartotek Atlasu gwar Lubelszczyzny (1956–1960), Atlasu gwar ukraińskich (1966–1967), Atlasu gwar polskich (1988–1995); chrestomatia Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej Lubelszczyzny, 1995).

Ważnym nurtem badawczym Profesora Stefana Warchoła była onomastyka słowiańska – dokumentacja nazw miejscowych i obiektów fizjograficznych województwa lubelskiego (1956–1960); badania nad zoonimią słowiańską (wyniki przedstawił w 5-tomowym Słowniku etymologiczno-motywacyjnym słowiańskiej zoonimii ludowej (2007–2016) oraz nad antroponimią historyczną (m.in. nazwiska lublinian).

W zakresie dydaktyki współorganizował studia bułgarystyczne (1980), istniejące do dziś w obrębie kierunku slawistyka. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Profesora w latach 80. XX wieku w wielu szkołach Lublina i regionu prowadzono lektoraty z języka bułgarskiego.

Profesor Stefan Warchoł wypromował 3 doktorów oraz 170 magistrów filologii polskiej i rosyjskiej.

Był członkiem wielu towarzystw i organizacji naukowych, m.in. Światowego Towarzystwa Dialektologiczno-Geolingwistycznego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, w latach 1973–1983 pełnił funkcję sekretarza Wydziału Nauk Humanistycznych LTN.

Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora Stefana Warchoła była wielokrotnie doceniana w środowisku, dowodem tego są liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

***

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 28 września 2019 roku o godz. 14.00 w kaplicy na cmentarzu Racławickim k. Niska.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    26 września 2019